Akt korporacyjny

Rewid.2018.10.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2680/47/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 16 października 2018 r.
w sprawie zasad finansowania działalności regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 1 pkt 1 oraz 4 podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Uchwała określa zasady finansowania działalności regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zwanych dalej "Oddziałami".
§  2. 
1.  W celu zapewnienia środków na finansowanie działalności statutowej, w tym na funkcjonowanie biura i jego obsługę, Oddziały otrzymują 70% wpływów z tytułu składek członkowskich biegłych rewidentów należących do danego Oddziału.
2.  Kwota, o której mowa w ust. 1, zostanie zwiększona w przypadku organizowania przez Oddziały:
1) szkoleń fakultatywnych dla biegłych rewidentów - jednorazowa dopłata w wysokości od 850 zł do 1.150 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust. 3;
2) konsultacji dla biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej i prawa podatkowego - jednorazowa dopłata w wysokości od 850 zł do 1.150 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust. 3;
3) konferencji/seminariów promujących zawód biegłego rewidenta - jednorazowa dopłata w wysokości od 1.700 zł do 2.300 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust. 4;
4) spotkań integracyjnych dla biegłych rewidentów - jednorazowa dopłata w wysokości od 450 zł do 600 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust. 5.
3.  Wysokości dofinansowania, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, uzależnione są od liczby biegłych rewidentów przyporządkowanych do poszczególnych Oddziałów dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy dofinansowanie i wynoszą:
1) 850 zł - dla Oddziałów, do których przyporządkowanych jest do 100 biegłych rewidentów;
2) 950 zł - dla Oddziałów, do których przyporządkowanych jest od 101 do 250 biegłych rewidentów;
3) 1.050 zł - dla Oddziałów, do których przyporządkowanych jest od 251 do 500 biegłych rewidentów;
4) 1.150 zł - dla Oddziałów, do których przyporządkowanych jest ponad 500 biegłych rewidentów.
4.  Wysokość dofinansowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, uzależniona jest od liczby biegłych rewidentów przyporządkowanych do poszczególnych Oddziałów na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy dofinansowanie i wynosi:
1) 1.700 zł - dla Oddziałów, do których przyporządkowanych jest do 100 biegłych rewidentów;
2) 1.900 zł - dla Oddziałów, do których przyporządkowanych jest od 101 do 250 biegłych rewidentów;
3) 2.100 zł - dla Oddziałów, do których przyporządkowanych jest od 251 do 500 biegłych rewidentów;
4) 2.300 zł - dla Oddziałów, do których przyporządkowanych jest ponad 500 biegłych rewidentów.
5.  Wysokość dofinansowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, uzależniona jest od liczby biegłych rewidentów przyporządkowanych do poszczególnych Oddziałów na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy dofinansowanie i wynosi:
1) 450 zł - dla Oddziałów, do których przyporządkowanych jest do 100 biegłych rewidentów;
2) 500 zł - dla Oddziałów, do których przyporządkowanych jest od 101 do 250 biegłych rewidentów;
3) 550 zł - dla Oddziałów, do których przyporządkowanych jest od 251 do 500 biegłych rewidentów;
4) 600 zł - dla Oddziałów, do których przyporządkowanych jest ponad 500 biegłych rewidentów.
§  3.  Kwoty dofinansowania dla Oddziałów, o których mowa w § 2 ust. 2, przekazywane będą Oddziałom na podstawie oświadczenia złożonego przez Prezesa Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów, w terminie 14 dni od otrzymania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
§  4.  Traci moc uchwała Nr 1854/31/13 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie zasad finansowania działalności regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.