PAN.2018.2.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 5/2018
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2018, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 254 poz. 1707 i Dz. U. z 2017 r. poz. 2388) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:
§  1.  Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedłożony przez Prezesa PAN podział środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 67 Polska Akademia Nauk, z przeznaczeniem na realizację określonych zadań oraz dla poszczególnych jednostek organizacyjnych zawarty w załącznikach 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZADANIA INWESTYCYJNE DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ W ROKU 2018

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2018 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

grafika

Uzasadnienie

Uchwalona przez Sejm RP w dniu 11 stycznia 2018 roku ustawa budżetowa na rok 2018 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 1 lutego 2018 roku (Dz. U. poz. 291). Zgodnie z postanowieniami § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 254 poz. 1707 i Dz. U. z 2017 r. poz. 2388), dokonanie przez Prezesa Akademii podziału ustalonych w ustawie budżetowej środków budżetowych, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy o PAN, powinno być poprzedzone zasięgnięciem opinii Prezydium Akademii. Mając na względzie powyższe postanowienia, Prezes PAN przedkłada propozycje odnośnie podziału dotacji budżetowych zapisanych w części 67 budżetu państwa na realizację określonych zadań i dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Zapisana w ustawie budżetowej - w części 67 Polska Akademii Nauk - kwota 82.353 tys. zł została zakwalifikowana do działu 730 Nauka i uwzględniona w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej, mianowicie:

- 73010 Działalność organów i korporacji uczonych PAN - 17.574.000 zł,

- 73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN - 38.739.000 zł,

- 73095 Pozostała działalność - 26.040.000 zł.

Zaproponowany przez Prezesa PAN podział wspomnianej kwoty:

- w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na zadania planowane do realizacji w roku 2018 w rozdziałach 73010 i 73095 zawiera załącznik nr 1 pt. "Plan finansowy dla części 67 Polska Akademia Nauk - podział na zadania"; w ramach środków zapisanych w rozdziale 73010 i 73095 wyodrębniono m.in. zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę, które będą realizowane odpowiednio przez struktury korporacyjne Akademii (w tym komitety i oddziały) oraz przez Kancelarię PAN,

- na realizację planowanych zadań inwestycyjnych w ramach przyznanych Akademii dotacji celowych zawiera załącznik nr 2,

- dla poszczególnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik nr 3.

Propozycje zawarte w załączniku nr 3 odnośnie do wysokości dotacji podmiotowej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych PAN nieposiadających osobowości prawnej oraz dla Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie uwzględniają rekomendacje Zespołu doradczego do spraw rozpatrywania wniosków jednostek organizacyjnych PAN i instytutów międzynarodowych o przyznanie dotacji podmiotowej w ramach części 67 Polska Akademia Nauk. W ramach rekomendowanej kwoty dotacji jednostki będą realizować również zadania (zakwalifikowane do wyodrębnionej działalności upowszechniającej naukę) ocenione pod względem merytorycznym przez właściwą do spraw DUN Komisję i Wiceprezesa PAN.

Szczegółowy podział dotacji celowej w wysokości 250 tys. zł, zapisanej w rozdziale 73095 przeznaczonej na kształcenie, zostanie dokonany zgodnie z regulacjami zawartymi w decyzji Nr 12/2016 Prezesa PAN z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznawania stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN zmienionej decyzją Nr 35/2017 Prezesa PAN z dnia 23 czerwca 2017 r.

Zaproponowany podział kwot zapisanych w ustawie budżetowej przekłada się w następujący sposób na budżet w układzie zadaniowym:

Zadanie 10.1 Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja ipopidaryzacja nauki - 82.353.000 zł

Podzadanie 10.1.3 Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki - 82.353.000 zł

Działanie 10.1.3.1 Działalność Polskiej Akademii Nauk - 82.353.000 zl

Poddziałania:

10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk - 17.574.000 zł

10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk - 49.513.000 zł

10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym - 15.266.000 zł