Rewid.2018.7.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 lipca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2317/43A/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 16 lipca 2018 r.
w sprawie zaliczania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w przypadku biegłych rewidentów będących wykładowcami

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. poz. 1089 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Biegli rewidenci uczestniczący w szkoleniach jako wykładowcy (szkolący), zwani dalej "biegłymi rewidentami-wykładowcami" obligatoryjnego doskonalenia zawodowego organizowanego przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów lub jednostkę uprawnioną, uzyskują zaliczenie ww. wykładów (szkoleń) jako obligatoryjne doskonalenie zawodowe, o którym mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (zwanego dalej: "rozporządzeniem"), na podstawie zaświadczenia lub certyfikatu wydanego zgodnie z § 4 rozporządzenia.
§  2.  Udział biegłego rewidenta-wykładowcy w szkoleniach innych niż szkolenia z zakresów tematycznych obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów ustalonych uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, należy traktować jako samokształcenie, o którym jest mowa w art. 9 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. poz. 1089 z późn. zm.).
§  3.  Biegłemu rewidentowi-wykładowcy zaliczana jest taka liczba godzin, jaka wynika z liczby godzin podanych w podjętej przez KRBR uchwale w sprawie zakresu tematycznego

kalendarzowym, w odniesieniu do każdego modułu (tematu) oddzielnie, niezależnie od liczby szkoleń przeprowadzanych z danego modułu (tematu) w danym roku kalendarzowym.

§  4.  Traci moc postanowienie nr 78/7a/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia

11 grudnia 2015 r. w sprawie zaliczania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w przypadku biegłych rewidentów będących wykładowcami.

§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.