Akty korporacyjne

Lekarz.2019.7.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lipca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 143/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie zakwalifikowania lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 24 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 965), art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. 2009, nr 108, poz. 908) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej i § 1 ust 2 uchwały Nr 116/18/P-VMI Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2019 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Dopuszcza się do egzaminu z języka polskiego w dniu 1 sierpnia 2019 r. i w dniu 8 sierpnia 2019 r. lekarzy cudzoziemców wymienionych w załącznikach do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.