Lekarz.2018.8.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 48/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie zakwalifikowania lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 24 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 522, z pózn. zm.), art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. 2009, nr 108, poz. 908) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej i § 1 ust 2 uchwały Nr 236/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2018 r., uchwały Nr 66/18/P-VII PNRL z dnia 11 maja 2018 r. oraz uchwały Nr 6/18/P-VIII z dnia 15 czerwca, uchwala się, co następuje:
§  1.  Dopuszcza się do egzaminu z języka polskiego w dniu 27 września 2018 r. lekarzy cudzoziemców wymienionych w załączniku do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych do egzaminu z języka polskiego w dniu 27.09.2018 r.

Lekarze:

1. Małgorzata Ewa Olecki Niemcy

2. Dominik Lipinski Polska

3. Thomas Karol Mross Niemcy

4. Olena Samborska Ukraina

5. Maksym Yefremov Ukraina

6. Regina Astasheva Ukraina

7. Tetiana Rasinska Ukraina

8. Olena Panchenko Ukraina

9. Konstiantyn Abelchuk Ukraina

10. Svitlana Monastyrska Ukraina

11. Svitlana Subtelna Ukraina

12. Alina Bratash Ukraina

13. Marta Goryn Ukraina

14. Maryam Hakobyan Armenia

15. Olaf Majewski Polska

16. Taras Bets Ukraina

17. Maria Bets Ukraina