Akt korporacyjny

Lekarz.2018.5.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 76/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie zakwalifikowania lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 24 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 522, z pózn. zm.), art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. 2009, nr 108, poz. 908) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej i § 1 ust 2 uchwały Nr 236/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2018 r. i uchwały Nr 66/18/P-VII PNRL z dnia 11 maja 2018 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Dopuszcza się do egzaminu z języka polskiego w dniu 14 czerwca 2018 r. lekarzy cudzoziemców wymienionych w załączniku do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych do egzaminu z języka polskiego w dniu 14.06.2018 r.

Lekarze:

1. Ahmed Shambara Arabia Saudyjska

2. Olga Dabrowski Polska/USA

3. Iryna Symovoniuk Ukraina

4. Ignatowicz Irina Białoruś

5. Ryta Saidok Białoruś

6. Mariia Hrytsiv Ukraina

7. Adam Kroczek Polska

8. Alena Jarmolik Białoruś/ Polska

9. Aliaksandr Jarmolik Białoruś/ Polska

10. Liudmila Vilchynskaya Białoruś

11. Mariia Khanas Ukraina

12. Andrei Niadzelka Białoruś/ Polska

13. Vitalii Shum Białoruś

14. Alena Markova Białoruś

15. Rebekka Matsyievska Ukraina

16. Olha Dziuba Ukraina

17. Alexander Vloka Polska