Akt korporacyjny

Lekarz.2018.5.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 67/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie zakwalifikowania lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 24 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 522, z pózn. zm.), art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. 2009, nr 108, poz. 908) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej i § 1 ust 2 uchwały Nr 236/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2018 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Dopuszcza się do egzaminu z języka polskiego w dniu 7 czerwca 2018 r. lekarzy cudzoziemców wymienionych w załączniku do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych do egzaminu z języka polskiego w dniu 7.06.2018 r.

Lekarze:

1. Marija Wysoczańska Ukraina

2. Abdul Hakeem Al. Obaidy Al. Zeena Polska

3. Mariia Hadzera Ukraina

4. Andriy Blaga Ukraina

5. Nataliia Dovhan Ukraina

6. Ali Alabbas Arabia Saudyjska

7. Natalia Bilomeria Ukraina

8. Kelvin Donkor Ghana

9. Ihor Linskyi Ukraina

10. Cem Duzel Turcja

11. Sarka Solecka Czechy

12. Hayan Krifa Tunezja

13. Wita Bewzo Ukraina

14. Iryna Ivanus Ukraina

15. Iryna Dziatkowska Ukraina

16. Klintsov Anton Rosji

17. Olena Marfenko Ukraina

18. Amal Habieb Polska

19. Oksana Yakovuk Ukraina