Akt korporacyjny

Lekarz.2018.4.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 52/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 6 kwietnia 2018 r.
w sprawie zakwalifikowania lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 24 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.), art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. 2009, nr 108, poz. 908) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej i § 1 ust 2 uchwały Nr 236/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2018 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Dopuszcza się do egzaminu z języka polskiego w dniu 10 maja 2018 r. lekarzy cudzoziemców wymienionych w załączniku do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych do egzaminu z języka polskiego w dniu 10.05.2018 r.

Lekarze:

* Ayna Umarova Rosja

* Igor Palamar Ukraina

* Mykhailo Rashkevych Ukraina

* Maksym Hrytsak Ukraina

* Bassel Saleh Arabia Saudyjska

* Mohammed Gul Arabia Saudyjska

* Oksana Manukian Ukraina

* Mohammed Alaissawi Arabia Saudyjska

* Honorata Pruskienne Ukraina

* Aliaksander Hil Białoruś

* Oksana Opolska Ukraina

* Volha Vaitkun Białoruś

* Solomiya Fajdula Ukraina

* Iryna Skorbach Ukraina

* Oleh Skorbach Ukraina

* Kateryna Petrova Ukraina

* Nelia Muzychuk Ukraina