Akt korporacyjny

Lekarz.2017.9.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 187/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie zakwalifikowania lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 24 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 522 z późn. zm.), art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. 2009, nr 108, poz. 908) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej i § 1 ust 2 uchwały Nr 198/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2017 r. zmienionej uchwałą Nr 6/17/P-VII PNRL z dnia 13 stycznia 2017 r ., uchwałą Nr 21/17/P-VII PNRL z dnia 27 stycznia 2017 r., uchwałą Nr 38/17/P-VIIPNRL z dnia 10 lutego 2017 r., uchwałą Nr 124/17/P-VII z dnia 26 maja 2017 r. i uchwałą Nr 173/17/P-VII z dnia 11 sierpnia 2017 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Dopuszcza się do egzaminu z języka polskiego w dniu 12 października 2017 r. lekarzy cudzoziemców wymienionych w załączniku do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych do egzaminu z języka polskiego w dniu 12.10.2017 r.

Lekarze:

1. Sebastian Gordon Polska/Jamajka

2. Maxymilian Piernikarski Polska

3. Mykhailo Svizhyi Ukraina

4. Fatima Al.-Binalsikh Arabia Saudyjska

5. Natalia Gantchouk-Grzelakowska Białoruś

6. Mykhailo Rashkevych Ukraina

7. Igor Palamar Ukraina

8. Izabela Rusnak Szwecja

9. Olena Gilevska Ukraina

10. Ali Alabdullah Arabia Saudyjska

11. Mariana Hyria Ukraina

12. Reshan Fernando Sri Lanka

13. Manal Alshehri Arabia Saudyjska

14. Kateryna Sira Ukraina

15. Liudmyla Stukalo Ukraina

16. Rawan Alarfaj Arabia Saudyjska

17. Nadiia Nikitich Ukraina