Lekarz.2017.6.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 134/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie zakwalifikowania lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 24 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 651 z późn. zm.), art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. 2009, nr 108, poz. 908) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej i § 1 ust 2 uchwały Nr 198/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2017 r. zmienionej uchwałą Nr 6/17/P-VII PNRL z dnia 13 stycznia 2017 r ., uchwałą Nr 21/17/P-VII PNRL z dnia 27 stycznia 2017 r., uchwałą Nr 38/17/P-VII PNRL z dnia 10 lutego 2017 r. i uchwałą Nr 124/17/P-VII z dnia 26 maja 2017 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Dopuszcza się do egzaminu z języka polskiego w dniu 6 lipca 2017 r. lekarzy cudzoziemców wymienionych w załączniku do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych

do egzaminu z języka polskiego w dniu 6.07.2017 r.

Lekarze:

1. Konrad Krzyżański Polska

2. Wiktor Wowczuk Ukraina

3. Olena Cherniaieva Ukraina

4. Antonina Obremko Ukraina

5. Denys Rohozynskyi Ukraina

6. Anzhelika Samus Białoruś

7. Eduard Denysenko Ukraina

8. Anastasiya Maskvichova Białoruś

9. Hassan Alharby Arabia Saudyjska

10. Kseniia Polovynkina Ukraina

11. Francis Ball Polska

12. Katarzyna Roguska Polska

13. Khrystyna Syvak Ukraina

14. Julia Martyniw Polska

15. Tomasz Stanisławski Polska

16. Radosław Stanisławski Polska