Podat.2018.9.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 568/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie zakupu systemu konferencyjnego dla Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie § 21 ust.3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przeznacza do 13 500 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych) na zakup systemu konferencyjnego oraz usługi montażu, według rekomendacji firmy sprawującej nadzór nad sprzętem informatycznym Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
§  2.  Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie sfinansowana z planu przychodów i wydatków Komisji Informatyzacji Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2018 z pozycji preliminarza Wa13.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.