Zakup systemu do tworzenia kopii bezpieczeństwa.

Akty korporacyjne

Lekarz.2016.9.30

Akt nieoceniany
Wersja od: 30 września 2016 r.

UCHWAŁA Nr 158/16/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie zakupu systemu do tworzenia kopii bezpieczeństwa

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 522) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.
Zakupić system do tworzenia kopii bezpieczeństwa do kwoty 20.000 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) dla potrzeb Biura Naczelnej Izby Lekarskiej.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.