Akty korporacyjne

Lekarz.2019.7.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 lipca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 157/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie zakupu sprzętu, oprogramowania i szkoleń dla Działu Mediów i Komunikacji Naczelnej Izby Lekarskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 965) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Przeznaczyć kwotę do 15.000 złotych netto (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania i szkoleń dla Działu Mediów i Komunikacji Naczelnej Izby Lekarskiej.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.