Lekarz.2018.10.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 87/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie zakupu sprzętu komputerowego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168), § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Zakupić 1 laptop wraz z oprogramowaniem za kwotę do 6.000 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych) dla potrzeb biura Naczelnej Izby Lekarskiej, z przeznaczeniem dla działu medialnego.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.