Akty korporacyjne

Lekarz.2017.6.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 137/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie zakupu sprzętu komputerowego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i b ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 522, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Zakupić z budżetu Biura Naczelnej Izby Lekarskiej 2 komputery stacjonarne z monitorem i oprogramowaniem w cenie do 4.500 zł brutto każdy (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) z przeznaczeniem dla pracowników Biura Naczelnej Izby Lekarskiej.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.