Zakup paczek świątecznych dla mieszkańców Domu Lekarza Seniora w Warszawie.

Akty korporacyjne

Lekarz.2022.11.4

Akt nieoceniany
Wersja od: 4 listopada 2022 r.

UCHWAŁA Nr 95/22/P-IX
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 4 listopada 2022 r.
w sprawie zakupu paczek świątecznych dla mieszkańców Domu Lekarza Seniora w Warszawie

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
Zakupić paczki świąteczne dla mieszkańców Domu Lekarza Seniora w Warszawie do kwoty 21 250 netto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.