Akty korporacyjne

Podat.2019.7.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 lipca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 425/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 16 lipca 2019 r.
w sprawie zakupu monitora dla Śląskiego Oddziału KIDP

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z § 2 ust. 2 lit. a uchwały nr 37/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie informatyzacji Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przeznacza do 900 zł brutto (słownie: dziewięćset złotych) na zakup monitora dla Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych zgodnie z rekomendacją firmy sprawującej nadzór nad sprzętem informatycznym Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
§  2.  Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie sfinansowana z planu przychodów i wydatków Komisji Informatyzacji Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2019 z pozycji preliminarza Wa13.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.