Lekarz.2018.5.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 71/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie zakupu licencji na korzystanie z systemu Legalis

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Zakupić licencję na korzystanie z systemu informacji prawnej Legalis na 5 (słownie: pięć) stanowiskach, na okres 36 miesięcy, poczynając od dnia 1 lipca 2018 r.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.