Lekarz.2017.12.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 239/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie zakupu laptopów

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 522, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Zakupić ze środków budżetu Biura Naczelnej Izby Lekarskiej:
1) jeden laptop z oprogramowaniem w cenie do 5.000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem dla Centralnego Rejestru Lekarzy
2) dwa laptopy z oprogramowaniem w cenie do 5.000 zł brutto każdy (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem dla Zespołu Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej
3) jeden laptop z oprogramowaniem w cenie do 4.500 zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) z przeznaczeniem dla Ośrodka Studiów i Analiz Naczelnej Izby Lekarskiej.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.