Zakup laptopa.

Akty korporacyjne

Lekarz.2015.8.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 126/15/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 5 sierpnia 2015 r.
w sprawie zakupu laptopa

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 651) oraz § 1 uchwały Nr 2/10A/I Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.
Zakupić laptop wraz z oprogramowaniem MS office do kwoty 4 000 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych brutto), z przeznaczeniem dla biura prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.