Akty korporacyjne

Podat.2019.12.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 823/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie zakupu komputerów wraz z oprogramowaniem

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z § 2 ust. 2 lit. a uchwały nr 37/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie informatyzacji Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przeznacza do 11 000 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy złotych) na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem Krajowej Izby Doradców Podatkowych zgodnie z rekomendacją firmy sprawującej nadzór nad sprzętem informatycznym Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
§  2.  Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie sfinansowana z planu przychodów i wydatków Komisji Informatyzacji Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2019 z pozycji preliminarza Wa13.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.