Akt korporacyjny

Rewid.2018.9.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2477/45A/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie zakresu kontroli usług objętych krajowymi standardami wykonywania zawodu innych niż badanie ustawowe

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. o) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.), Krajowa Rada Biegłych Rewidentów uchwala co następuje:
§  1. 
1.  Kontrola usług innych niż badanie ustawowe, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.), dotyczy usług wykonanych zgodnie z przyjętymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i zatwierdzonymi przez Komisję Nadzoru Audytowego:
1) krajowymi standardami badania,
2) krajowymi standardami przeglądu,
3) krajowymi standardami usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd,
4) krajowymi standardami usług pokrewnych.
2.  Kontrolą mogą być objęte także usługi wykonane zgodnie ze standardami przyjętymi uchwałą Nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej, z późn. zm.
§  2.  Zakres kontroli, o której mowa w § 1 obejmuje w szczególności ocenę zgodności

podlegającej kontroli dokumentacji z wykonanej usługi z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami ww. standardów.

§  3.  Kontrolę, o której mowa w § 1 w szczególności wszczyna się w przypadku powzięcia uzasadnionych informacji o nieprawidłowościach w wykonywaniu tego rodzaju usług, które to nieprawidłowości mogą mieć istotne oddziaływanie na uczestników otoczenia gospodarczego.
§  4.  Uchyla się uchwałę Nr 2321/44/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zakresu kontroli usług objętych krajowymi standardami wykonywania zawodu innych niż badanie ustawowe.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.