Akty korporacyjne

Podat.2006.5.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 maja 2006 r.

UCHWAŁA Nr 655/2006
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11.05.2006 r.
w sprawie zakresu i kategorii danych, które obejmuje lista doradców podatkowych oraz zasad i trybu ich udostępniania

§  1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych (dalej KRDP) prowadzi listę doradców podatkowych. Zgodnie z art. 7 ust.6 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym wpis doradcy podatkowego na listę obejmuje:
1. numer wpisu,
2. datę wpisu,
3. nazwisko,
4. imię,
5. datę urodzenia,
6. oznaczenie miejsca zamieszkania,
7. oznaczenia miejsca wykonywania doradztwa podatkowego (siedziby),
8. numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub inny numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadany w państwie pochodzenia osoby wpisanej na listę.
§  2. Sposób, tryb i zakres podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 107, poz. 940 ze zm.). Na zasadach wynikających z §2 ust. 1 tego rozporządzenia KRDP podaje do publicznej wiadomości - poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Rady - następujące dane dotyczące osób wpisanych na listę doradców podatkowych:
1. numer i datę wpisu na listę,
2. imię i nazwisko doradcy podatkowego,
3. miejsce wykonywania doradztwa podatkowego (siedzibę).

W przypadku zawieszenia wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez okres dłuższy niż 6 miesięcy w miejscu siedziby podaje się słowa "nie wykonuje".

§  3. Listę zawierającą dane wymienione w § 2 aktualizuje się na koniec każdego miesiąca. Każdorazowo dokonuje tego administrator strony KIDP na zlecenie Dyrektora Biura KIDP, który odpowiada za terminową aktualizację listy.
§  4. Lista zawierająca dane określone w § 2 zaktualizowane na zasadach określonych w § 3 może być również przekazywana w formie elektronicznej osobom lub instytucjom czy też firmom na ich uzasadnioną i odpowiednio umotywowaną prośbę lub też w związku ze zobowiązaniami KRDP wynikającymi z zawartych przez Radę umów. Przekazanie listy na tych zasadach wymaga każdorazowo pisemnej zgody Przewodniczącego Rady oraz Sekretarza KRDP, jednego z wiceprzewodniczących Rady lub przewodniczącego Komisji ds. Wewnątrzkorporacyjnych KRDP.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.