Podat.2017.12.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 grudnia 2017 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie zakończenia prowadzonej przez Komisję Ofert KRDP procedury ofertowej w zakresie wyboru podmiotu mającego pełnić w KIDP funkcję ABI oraz na stałe współpracować z KIDP w zakresie ochrony danych osobowych

W związku z wejściem w życie 25 maja 2016 r. (mających obowiązywać od 25 maja 2018 r.) przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, istnieje obowiązek dostosowania przepisów wewnątrzkorporacyjnych do nowych - jednolitych dla całej Europy - zasad ochrony danych osobowych.

W wyniku przeprowadzonych dotychczas analiz konieczne okazało się m.in.: przeanalizowanie - pod kątem nowych obowiązków - obecnie istniejących procedur, określenie nowych zakresów odpowiedzialności osób uczestniczących w procesie przetwarzania danych, oszacowanie ryzyka, wzmocnienie zabezpieczeń tam - gdzie wg nowych zasad - są one niewystarczające, stworzenie zasady dokumentowania naruszenia bezpieczeństwa czy też procedur zarządzania incydentami bezpieczeństwa.

Dopiero prawidłowe zdefiniowanie potrzeb Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie dostosowania do nowych przepisów o ochronie danych osobowych pozwoli na prawidłowe przeprowadzenie postępowania ofertowego. W tym celu konieczne jest dalsze procedowanie, w wyniku którego określone zostaną potrzeby Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz kierunki działania.

Mając na uwadze powyższe, Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia zakończyć bez rozstrzygnięcia, prowadzoną na jej wniosek przez Komisję Ofert KRDP, procedurę ofertową w zakresie wyboru podmiotu mającego pełnić w KIDP funkcję ABI oraz na stałe współpracować z KIDP w zakresie ochrony danych osobowych.