Zagwarantowanie w budżecie na rok 2020 środków na wzrost wynagrodzeń w grupie kuratorów sądowych i włączenia do prac nad... - OpenLEX

Zagwarantowanie w budżecie na rok 2020 środków na wzrost wynagrodzeń w grupie kuratorów sądowych i włączenia do prac nad budżetem przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów.

Akty korporacyjne

Kurat.2019.4.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 4/IV/V/2019
KRAJOWEJ RADY KURATORÓW V KADENCJI
z 12 KWIETNIA 2019 ROKU
podjęta na podstawie art. 46 ust. 1pkt4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (t.j. Dz.U. z2018, poz. 1014, ze zmianami) w sprawie zagwarantowania w budżecie na rok 2020 środków na wzrost wynagrodzeń w grupie kuratorów sądowych i włączenia do prac nad budżetem przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów.

Krajowa Rada Kuratorów, jako ustawowy reprezentant kuratorów sądowych, w trosce o właściwą rangę zawodu kuratora sądowego i jego prestiż, podejmuje niniejszą uchwałę i postanawia, co następuje poniżej.
1.
Wystąpić do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o zagwarantowanie w planowanym budżecie Ministerstwa Sprawiedliwości na rok 2020 środków na podwyższenie wynagrodzeń w grupie kuratorów zawodowych oraz włączenie do prac nad projektem budżetu przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów.
2.
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydium Krajowej Rady Kuratorów.

Uzasadnienie

W związku z trwającymi obecnie pracami nad projektem budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości na rok 2020, zdaniem Krajowej Rady Kuratorów i w jej ocenie, niezbędnym jest zabezpieczenie w nim środków umożliwiających zrealizowanie realnego wzrostu wynagrodzeń w grupie kuratorów sądowych do poziomu postulowanego w uchwale Krajowej Rady Kuratorów nr 1/III/V/2018 z 23 listopada 2018 roku, tj. 1 000 zł brutto, przy uwzględnieniu tegorocznego wzrostu wynagrodzeń tej grupy zawodowej.

Po raz kolejny Należy przy tym podkreślić, że o specyficznym charakterze pracy kuratorów sądowych decyduje nie tylko fakt wykonywania przez nich obowiązków służbowych w terenie, ale również taki sposób ukształtowania uzyskiwanego przez nich wynagrodzenia za pracę, iż jako jedyna grupa w wymiarze sprawiedliwości, koszty jej wykonania pokrywają oni z uzyskiwanych poborów. Należy również podkreślić, że kuratorzy sądowi są pracownikami merytorycznymi, których oddziaływania ukierunkowane są na grupą osób jakościowo zbieżną z populacją, z którą pracują także przedstawiciele takich służb mundurowych jak służba więzienna, czy policja.

Krajowa Rada Kuratorów uważa za konieczne kontynuowanie działań umożliwiających prowadzenie racjonalnej polityki awansowej i zabezpieczenie w budżecie na rok 2020 również środków na ten cel. Jako niewłaściwą ocenić należy jednak praktykę, w której środki te pozyskiwane są z sum przeznaczonych na realny wzrost wynagrodzeń w grupie kuratorów sądowych. Konsekwentnie wskazujemy, że środki na zaspokojenie potrzeb awansowych powinny pochodzić z kwot zarezerwowanych na wypłatę ryczałtów dla kuratorów społecznych (tylko w roku 2017 oszczędności z tych środków wyniosły ponad 20 000 tys. zł).

Mając na uwadze, że kwestie dotyczące wynagrodzeń, a także pozostałych aspektów związanych z zabezpieczeniem środków materialnych na funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej mają dla niej istotne znaczenie, Krajowa Rada Kuratorów uważa za celowe i pożądane udział jej przedstawicieli, jako jedynych reprezentantów całego środowiska kuratorskiego, w pracach nad projektem budżetu na 2020 rok.