Zadania komisji oraz zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Akty korporacyjne

Lekarz.2022.10.21

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 października 2022 r.

UCHWAŁA Nr 45/22/IX
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 października 2022 r.
w sprawie zadań komisji oraz zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej

Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 1342) i § 6 ust. 1 Regulaminu Naczelnej Rady Lekarskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 14 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu Naczelnej Rady Lekarskiej (t.j. stanowiący załącznik do Obwieszczenia Nr 1/22/IX Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 18 maja 2022 r.), uchwala się, co następuje:
§  1. 
Do zadań Komisji Etyki Lekarskiej należy:
1)
opiniowanie projektów aktów prawnych i opracowywanie projektów uchwał i stanowisk Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawach dotyczących etyki,
2)
współpraca z komisjami etyki lekarskiej okręgowych rad lekarskich.
§  2. 
Do zadań Komisji Finansowo-Budżetowej należy:
1)
opiniowanie projektu budżetu,
2)
bieżąca analiza sytuacji finansowej samorządu i zgłaszanie, w razie gdy jest to uzasadnione sytuacją finansową, propozycji zmian do budżetu,
3)
inne zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską.
§  3. 
Do zadań Komisji Kształcenia Medycznego należy:
1)
koordynacja prac Naczelnej Rady Lekarskiej w zakresie doskonalenia zawodowego podyplomowego w zawodach medycznych,
2)
przygotowywanie projektów uchwał, opinii i stanowisk Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie doskonalenia zawodowego podyplomowego, w szczególności: projektów opinii o nadsyłanych projektach aktów prawnych, projektów stanowisk w sprawie aktualnych zdarzeń oraz zapytań kierowanych do Naczelnej Rady Lekarskiej,
3)
monitorowanie procesów legislacyjnych w zakresie przedi podyplomowego doskonalenia zawodowego lekarzy i innych zawodów medycznych - staży podyplomowych, specjalizacji, kształcenia ustawicznego i nabywania umiejętności,
4)
wnioskowanie o współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, CMKP, KREL, CEM, KAUM, towarzystwami medycznymi, konsultantami krajowymi i wojewódzkimi, kolegiami lekarzy specjalistów, medycznymi samorządami zawodowymi i innymi organizacjami w zakresie kształcenia medycznego i prezentacja stanowisk Naczelnej Rady Lekarskiej w ramach tej współpracy,
5)
tworzenie i aktualizacja banku kandydatów na przedstawicieli i ekspertów Naczelnej Rady Lekarskiej do różnych gremiów decydujących o organizacji kształcenia medycznego,
6)
stworzenie forum do dyskusji i wypracowania systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i zasad jego finansowania,
7)
opiniowanie wniosków podmiotów zamierzających prowadzić kształcenie podyplomowe,
8)
współdziałanie z COBIK NIL,
9)
współpraca z Ministerstwem Zdrowia w sprawach dotyczących wykonywania zawodu przez lekarzy cudzoziemców na terenie Polski.
§  4. 
Do zadań Komisji d.s. Lekarzy Emerytów i Rencistów należy:
1)
bieżące informowanie Naczelnej Rady Lekarskiej o problemach ważnych dla środowiska lekarzy emerytów i rencistów oraz proponowanie sposobów rozwiązywania tych problemów,
2)
podejmowanie działań na rzecz zwiększenia udziału lekarzy emerytów i rencistów w pracach organów samorządu lekarskiego,
3)
podejmowanie działań na rzecz umożliwienia wystawiania przez lekarzy emerytów i rencistów skierowań na badania laboratoryjne i diagnostyczne dla siebie i współmałżonków oraz na rzecz umożliwienia tym lekarzom przyjęcia przez lekarza specjalistę bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu,
4)
podejmowanie działań w porozumieniu z Komisją Etyki w kierunku realizacji zasady wyrażonej w Kodeksie Etyki Lekarskiej dotyczącej nie pobierania honorariów za leczenie lekarzy i ich współmałżonków.
§  5. 
Do zadań Komisji Organizacyjnej należy:
1)
opracowywanie jednolitych zasad postępowania w wybranych obszarach działalności samorządu lekarskiego lub projektów uchwał lub stanowisk w sprawach zleconych przez Naczelną Radę Lekarską, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej,
2)
przygotowywanie warsztatów i szkoleń dla przewodniczących i członków właściwych komisji okręgowych rad lekarskich a także pracowników biur okręgowych izb lekarskich w zakresie zadań komisji,
3)
współpraca z właściwymi komisjami okręgowych izb lekarskich w zakresie ujednolicenia wykładni i praktyki stosowania prawa w wybranych obszarach działalności samorządu lekarskiego,
4)
realizacja innych zadań wynikających z odrębnych uchwał Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  6. 
Do zadań Komisji ds. Młodych Lekarzy należy:
1)
popularyzowanie zasad etyki lekarskiej wśród młodych lekarzy,
2)
nawiązywanie współpracy z okręgowymi izbami lekarskimi w celu uzyskiwania bieżącej informacji na temat sytuacji młodych lekarzy i podejmowania odpowiednich działań interwencyjnych oraz ogólnych,
3)
proponowanie zmian dotyczących kształcenia podyplomowego w zakresie stażu podyplomowego i specjalizacji,
4)
prezentowanie spraw środowiska młodych lekarzy na forum Naczelnej Rady Lekarskiej,
5)
rozpowszechnianie informacji o możliwości pomocy, jaką izby lekarskie oferują swoim członkom między innymi w sprawach kształcenia podyplomowego, bytowych i naukowych,
6)
wspólne działania z organizacjami młodych lekarzy działającymi w ramach okręgowych izb lekarskich,
7)
opracowywanie i przedstawianie Naczelnej Radzie Lekarskiej projektów uchwał i stanowisk w sprawach dotyczących młodych lekarzy.
§  7. 
Do zadań Komisji ds. Sportu należy:
1)
organizacja i współudział w organizowaniu imprez sportowych i turystycznych,
2)
koordynowanie imprez o znaczeniu ogólnopolskim,
3)
wnioskowanie do Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej o dofinansowanie poszczególnych imprez, wchodzących w zakres kompetencji Komisji.
§  8. 
Do zadań Komisji Legislacyjnej należy:
1)
opiniowanie projektów ustaw i opracowywanie projektów stanowisk Naczelnej Rady Lekarskiej,
2)
opiniowanie projektów aktów wykonawczych i opracowywanie projektów stanowisk Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej,
3)
podejmowanie inicjatyw legislacyjnych w sprawach wchodzących w zakres działalności samorządu lekarskiego,
4)
wykonywanie zadań zleconych przez Naczelną Radę Lekarską lub Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  9. 
Do zadań Komisji d.s. Egzaminów z Języka Polskiego dla Lekarzy Cudzoziemców należy organizacja i przeprowadzanie egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców.
§  10. 
Do zadań Komisji ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej należy:
1)
opiniowanie projektów aktów prawnych i opracowywanie projektów uchwał i stanowisk Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawach dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej,
2)
współpraca z Komisjami ds. POZ Okręgowych Rad Lekarskich,
3)
bieżąca analiza sytuacji podstawowej opieki zdrowotnej i warunków pracy lekarzy POZ oraz informowanie Naczelnej Rady Lekarskiej o problemach ważnych dla tego środowiska,
4)
przygotowywanie opracowań dotyczących sytuacji podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy POZ oraz proponowanie sposobów rozwiązywania dostrzeżonych problemów,
5)
podejmowanie działań na rzecz zwiększenia udziału lekarzy rodzinnych i lekarzy POZ w pracach organów samorządu lekarskiego, integracja i edukacja środowiska lekarzy POZ.
§  11. 
Do zadań Komisji ds. Szpitalnictwa należy:
1)
opiniowanie aktów prawnych i opracowywanie projektów uchwał i stanowisk Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczących szpitalnictwa,
2)
bieżąca analiza sytuacji szpitalnictwa i lekarzy wykonujących zawód w szpitalach, w tym warunków ich pracy oraz informowanie Naczelnej Rady Lekarskiej o problemach ważnych dla tego środowiska,
3)
przygotowywanie opracowań dotyczących sytuacji szpitalnictwa oraz lekarzy zatrudnionych w szpitalach oraz proponowanie sposobów rozwiązywania dostrzeżonych problemów,
4)
podejmowanie działań na rzecz zwiększenia udziału zatrudnionych w szpitalach w pracach organów samorządu lekarskiego, integracja i edukacja środowiska lekarzy szpitalników.
§  12. 
Do zadań Zespołu ds. wizerunku zawodu lekarza i lekarza dentysty należy:
1)
działania na rzecz wizerunku zawodu lekarza i lekarza dentysty, w tym prowadzenie kampanii społecznych NIL i wsparcie kampanii społecznych OIL,
2)
współpraca z innymi zespołami i komisjami NIL w zakresie komunikacji medialnej i wizerunku,
3)
organizacja szkoleń z zakresu komunikacji, w tym medialnej, dla członków NIL i Izb Lekarskich,
4)
tworzenie zaplecza osobowego, strukturalnego i logistycznego do działań medialnych i w mediach społecznościowych NIL,
5)
inicjowanie działań medialnych NIL i wspieranie w tym zakresie OIL,
6)
kreowanie i podnoszenie standardów działań medialnych członków samorządu lekarskiego.
§  13. 
Do zadań Zespołu ds. reformy systemu zgłaszania i rejestrowania zdarzeń niepożądanych i szkód w ochronie zdrowia należy:
1)
gromadzenie danych naukowych uzasadniających implementację systemu zgłaszania i rejestrowania zdarzeń niepożądanych,
2)
gromadzenie danych dotyczących optymalnego sposobu kompensacji szkód doznanych w związku z diagnostyką i leczeniem,
3)
tworzenie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących obszarów wymienionych w pkt. 1 i 2,
4)
współpraca z organizacjami pacjenckimi, NGOs i innymi zawodami zaufania publicznego ukierunkowana na realizację zadań opisanych w pkt. 1-3,
5)
inne zadania związane z realizacją celu funkcjonowania zespołu zlecone przez Naczelną Radę Lekarską.
§  14. 
Do zadań Zespołu ds. e-zdrowia należy:
1)
opiniowanie projektów aktów prawnych i opracowywanie projektów uchwał i stanowisk Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawach dotyczących e-zdrowia,
2)
przygotowywanie projektów stanowisk Naczelnej Rady Lekarskiej w zakresie ezdrowia,
3)
współpraca z innymi komisjami i zespołami Naczelnej Rady Lekarskiej a zwłaszcza z COBIK NIL,
4)
podejmowanie inicjatyw edukacyjnych w zakresie e-zdrowia oraz AI.
§  15. 
Do zadań Zespołu ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii należy:
1)
przygotowywanie projektów stanowisk Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczących leków,ich użytkowania i refundacji oraz w innych sprawach, gdy jest to niezbędne,
2)
współpraca z innymi komisjami i zespołami Naczelnej Rady Lekarskiej oraz okręgowych rad lekarskich w dziedzinie gospodarki lekowej państwa,
3)
opracowywanie i rozpowszechnianie informacji o zmianach w regulacjach prawnych dotyczących list leków i zasad refundacji,
4)
współpraca z towarzystwami naukowymi i innymi instytucjami, a w szczególności współorganizowanie konferencji dotyczących gospodarki lekowej.
§  16. 
Uchyla się uchwałę Nr 13/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zadań komisji oraz zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  17. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.