Akty korporacyjne

Lekarz.2006.3.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 marca 2006 r.

UCHWAŁA Nr 8/06/V
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 17 marca 2006 r.
w sprawie zadań komisji oraz zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1, 5, 8 i 11-13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885) ora § 4 uchwały Nr 9 IV Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie regulaminu organów Naczelnej Izby Lekarskiej (Biuletyn NRL Nr 1/39/98) uchwala się, co następuje:
§  1. Do zadań Komisji Etyki Lekarskiej należy:
1) opiniowanie projektów aktów prawnych i opracowywanie projektów uchwał i stanowisk Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawach dotyczących etyki,
2) współpraca z europejskimi komitetami bioetycznymi,
3) współpraca z komisjami etyki lekarskiej okręgowych rad lekarskich.
§  2. Do zadań Komisji Finansowo-Budżetowej należy:
1) opiniowanie projektu budżetu,
2) bieżąca analiza sytuacji finansowej samorządu i zgłaszanie, w razie gdy jest to uzasadnione sytuacją finansową, propozycji zmian do budżetu,
3) inne zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską.
§  3. Do zadań Komisji Kształcenia Medycznego należy:
1) koordynacja prac Naczelnej Rady Lekarskiej w zakresie doskonalenia zawodowego przed- i podyplomowego w zawodach medycznych,
2) przygotowywanie projektów uchwał, opinii i stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie doskonalenia zawodowego przed- i podyplomowego, w szczególności: projektów opinii nadsyłanych projektów aktów prawnych, projektów stanowisk w sprawie aktualnych zdarzeń oraz zapytań kierowanych do Naczelnej Rady Lekarskiej,
3) monitorowanie procesów legislacyjnych w zakresie przed- i podyplomowego doskonalenia zawodowego lekarzy i innych zawodów medycznych - staży podyplomowych, specjalizacji, kształcenia ustawicznego i nabywania szczególnych umiejętności,
4) wnioskowanie o współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej. CMKP, KREL, CEM, KAUM, towarzystwami medycznymi, kolegiami lekarzy specjalistów, medycznymi samorządami zawodowymi i innymi organizacjami w zakresie kształcenia medycznego i prezentacja stanowisk Naczelnej Rady Lekarskiej w ramach tej współpracy,
5) tworzenie i aktualizacja banku kandydatów na przedstawicieli i ekspertów Naczelnej Rady Lekarskiej do różnych gremiów decydujących o organizacji kształcenia medycznego,
6) stworzenie forum do dyskusji i wypracowania docelowego systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i zasad jego finansowania,
7) opiniowanie wniosków podmiotów zamierzających prowadzić kształcenie podyplomowe.
§  4. Do zadań Komisji d.s. Lekarzy Emerytów i Rencistów należy:
1) bieżące informowanie Naczelnej Rady Lekarskiej o problemach ważnych dla środowiska lekarzy emerytów i rencistów oraz proponowanie sposobów rozwiązywania tych problemów,
2) podejmowanie działań na rzecz zwiększenia udziału lekarzy emerytów i rencistów w pracach organów samorządu lekarskiego,
3) podejmowanie działań na rzecz umożliwienia wystawiania przez lekarzy emerytów i rencistów skierowań na badania laboratoryjne i diagnostyczne dla siebie i współmałżonków oraz na rzecz umożliwienia tym lekarzom przyjęcia przez lekarza specjalistę bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu,
4) podejmowanie działań w porozumieniu z Komisją Etyki w kierunku realizacji zasady wyrażonej w Kodeksie Etyki Lekarskiej dotyczącej nie pobierania honorariów za leczenie lekarzy i ich współmałżonków.
§  5. Zadania Komisji Stomatologicznej określa odrębna uchwała.
§  6. Do zadań Komisji Organizacyjnej należy:
1) przygotowywanie projektów uchwał Naczelnej Rady Lekarskiej i jej Prezydium związanych z realizacją zadań określonych uchwałą nr 104/97/II NRL z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru (obwieszczenie nr 2/04/IV Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 lipca 2004 r. - z późn. zm.),
2) współpraca z Ośrodkiem Uznawania Kwalifikacji Naczelnej Rady Lekarskiej,
3) współpraca z Zespołem d.s. Praktyk Lekarskich Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawach obejmujących organizację prowadzenia rejestrów praktyk lekarskich przez okręgowe izby lekarskie,
4) współpraca w porozumieniu z dyrektorami i sekretarzami okręgowych izb lekarskich w zakresie działania instytucjonalnego okręgowych izb lekarskich,
5) przygotowywanie szkoleń obejmujących przewodniczących właściwych komisji, radców prawnych, sekretarzy i pracowników izb okręgowych w zakresie przewidywanych zadań komisji.
§  7. Zadania Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Lekarskich określa odrębna uchwała.
§  8. Do zadań Komisji d.s. Młodych Lekarzy należy:
1) popularyzowanie zasad etyki lekarskiej wśród młodych lekarzy,
2) nawiązywanie współpracy z okręgowymi izbami lekarskimi w celu uzyskiwania bieżącej informacji na temat sytuacji młodych lekarzy i podejmowania odpowiednich działań interwencyjnych oraz ogólnych,
3) proponowanie zmian dotyczących kształcenia podyplomowego w zakresie stażu podyplomowego i specjalizacji,
4) prezentowanie spraw środowiska młodych lekarzy na forum Naczelnej Rady Lekarskiej,
5) rozpowszechnianie informacji o możliwości pomocy, jaką izby lekarskie oferują swoim członkom między innymi w sprawach kształcenia podyplomowego, bytowych i naukowych,
6) wspólne działania z organizacjami młodych lekarzy działającymi w ramach okręgowych izb lekarskich,
7) opracowywanie i przedstawianie Naczelnej Radzie Lekarskiej projektów uchwał i stanowisk w sprawach dotyczących młodych lekarzy.
§  9. Do zadań Komisji d.s. Kultury, Sportu i Rekreacji należy:
1) organizacja i współudział w organizowaniu imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych,
2) koordynowanie imprez o znaczeniu ogólnopolskim,
3) wnioskowanie do Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej o dofinansowanie poszczególnych imprez, wchodzących w zakres kompetencji Komisji.
§  10. Do zadań Zespołu d.s. Ubezpieczeń Zdrowotnych należy:
1) koordynowanie i współpraca z okręgowymi radami lekarskimi w zakresie kontaktów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
2) współpraca z NFZ w zakresie zagwarantowania właściwej wyceny pracy lekarza w ramach kontraktów,
3) opiniowanie i opracowywanie projektów stanowisk Naczelnej Rady Lekarskiej w zakresie aktów prawnych dotyczących wzajemnych relacji między świadczeniodawcami i NFZ.
§  11. Do zadań Zespołu d.s Lekarzy Zatrudnionych w Zakładach Opieki Zdrowotnej należy:
1) rozpatrywanie zagadnień formalno-prawnych wykonywania zawodu przez lekarzy w zoz-ach oraz zgłaszanie postulatów do właściwych organów w tym zakresie, a w szczególności w sprawach związanych z:
a) dyżurami medycznymi,
b) urlopami szkoleniowymi oraz dla poratowania zdrowia,
c) czasem pracy, w tym ewentualnie wprowadzeniem zmianowego czasu pracy oraz czasem pozostawania w gotowości do pracy,
d) wypracowaniem standardów wykonywania zawodu lekarza na podstawie kontraktu,
2) monitorowanie i proponowanie zmian w zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podejmowanie współpracy w zakresie tych zagadnień z Państwową Inspekcją Pracy.
§  12. Do zadań Zespołu Polityki Lekowej i Farmakoterapii należy:
1) przygotowywanie projektów stanowisk Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczących leków, ich użytkowania i refundacji oraz w innych sprawach, gdy jest to niezbędne,
2) współpraca z innymi Komisjami i Zespołami Naczelnej Rady Lekarskiej oraz okręgowych rad lekarskich w dziedzinie gospodarki lekowej państwa,
3) opracowywanie i rozpowszechnianie informacji o zmianach w regulacjach prawnych dotyczących list leków i zasad refundacji
4) współpraca z towarzystwami naukowymi i innymi instytucjami, a w szczególności współorganizowanie konferencji dotyczących gospodarki lekowej.
§  13. Do zadań Zespołu d.s. Praktyk Lekarskich należy:
1) opracowanie i wdrożenie jednolitych zasad nadzoru merytorycznego okręgowych izb lekarskich nad praktykami lekarskimi,
2) nawiązanie porozumień z wojewodami w celu przeprowadzania przez okręgowe izby lekarskie kontroli zakładów opieki zdrowotnej na zlecenie wojewodów,
3) zapoznanie się z systemem prowadzenia praktyk lekarskich we wszystkich krajach Unii Europejskiej,
4) przygotowywanie stanowisk Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawach dotyczących indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich oraz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.
§  14. Do zadań Zespołu d.s. Współpracy Międzynarodowej należy:
1) planowanie, organizowanie i koordynowanie polityki zagranicznej Naczelnej Rady Lekarskiej,
2) proponowanie kierunków współpracy międzynarodowej i przynależności do międzynarodowych organizacji lekarskich,
3) rozwijanie i umacnianie kontaktów z europejskimi organizacjami, a szczególnie izbami lekarskimi,
4) umacnianie pozycji Naczelnej Rady Lekarskiej w organizacjach międzynarodowych i ich strukturach oraz aktywny udział w celu obrony interesów i uzyskiwania równych praw dla polskich lekarzy i lekarzy dentystów w krajach i instytucjach Unii Europejskiej,
5) nawiązywanie kontaktów i współpraca ze stowarzyszeniami lekarskimi krajów Wschodniej Europy,
6) współdziałanie w Komisjami Współpracy Międzynarodowej okręgowych rad lekarskich zwłaszcza w zakresie nawiązywania i utrzymywania stałych kontaktów z zagranicznymi organizacjami lekarskimi,
7) organizacja spotkań, pobytów i udziału w konferencjach międzynarodowych w kraju i za granicą w oparciu o uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zasad kierowania za granicę przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej,
8) współpraca z Ministerstwem Zdrowia i Towarzystwami Naukowymi w zakresie integracji europejskiej,
9) ścisłe współdziałanie z Ośrodkiem Współpracy z Polonią Medyczną,
10) rozpowszechnianie informacji i materiałów ze spotkań międzynarodowych.
§  15. Do zadań Zespołu d.s. Uzdrowisk należy:
1) przygotowywanie opinii oraz projektów stanowisk Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie projektów aktów prawnych dotyczących uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego,
2) omawianie problemów lekarzy zatrudnionych w uzdrowiskach,
3) proponowanie współpracy z samorządami lekarskimi krajów europejskich, gdzie funkcjonuje w/w forma opieki zdrowotnej,
4) opracowywanie i zamieszczanie w Gazecie Lekarskiej publikacji tematycznych,
5) współpraca z Konsultantem Krajowym i Konsultantami Wojewódzkimi w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej,
6) omawianie problematyki kształcenia lekarzy uzdrowiskowych,
7) omawianie zmian systemowych w lecznictwie uzdrowiskowym (prywatyzacja uzdrowisk, zmiany w systemie finansowania lecznictwa uzdrowiskowego,
8) przygotowanie standardów leczenia uzdrowiskowego,
9) uczestnictwo w kongresach, sympozjach i konferencjach poświęconych problematyce leczenia uzdrowiskowego w Polsce.
§  16. Do zadań Zespołu d.s. Lekarzy Cudzoziemców należy:
1) nadzorowanie spraw wydawania praw wykonywania zawodu lekarzom cudzoziemcom przez okręgowe izby lekarskie,
2) opiniowanie dla Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej odwołań lekarzy cudzoziemców od decyzji okręgowych rad lekarskich,
3) prowadzenie egzaminu z języka polskiego,
4) prowadzenie sprawdzianu z prawa medycznego, bioetyki, orzecznictwa i HIV/AIDS dla lekarzy, którym Minister Zdrowia uznał równoważność stażu podyplomowego w całości,
5) udział w Zespołach Ekspertów Ministerstwa Zdrowia d.s. uznawania lekarzom cudzoziemcom równoważności stażu podyplomowego odbytego za granicą,
6) opiniowanie projektów dotyczących lekarzy cudzoziemców,
7) współpraca z Ministerstwem Zdrowia w sprawach dotyczących wykonywania zawodu przez lekarzy cudzoziemców na terenie Polski.
§  17. Do zadań Zespołu d.s. Zmian Systemowych należy:
1) przygotowywanie projektów stanowisk Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
2) analiza istniejących przepisów regulujących organizację ochrony zdrowia i przygotowywanie propozycji zmian w tym zakresie,
3) udział w pracach legislacyjnych, w tym w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich przy rozpatrywaniu projektów przepisów z zakresu organizacji ochrony zdrowia.
§  18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.