Akty korporacyjne

PAN.2017.12.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 grudnia 2017 r.

DECYZJA Nr 70/2017
PREZESA PAN
z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie zaciągania zobowiązań i realizacji wydatków w ramach projektu planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2018

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201) oraz w związku z § 54 i 55 ust. 1 Statutu Polskiej Akademii Nauk postanawiam, co następuje:
1. Projekt planu finansowego Polskiej Akademii Nauk zwanej dalej "Akademią" na rok 2018 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
2. Uwzględniając postanowienia niniejszej decyzji, Kanclerz Akademii określi projekty planów finansowych dla Kancelarii Akademii oraz dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej.
3. Dla celów projektu planu finansowego ustalam podział dotacji w sposób określony w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej decyzji.
4. W okresie realizacji projektu planu finansowego stosuje się odpowiednio ustalenia określone w Decyzji Nr 26/2016 Prezesa PAN z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia zasad realizacji planu finansowego w jednostkach organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk nieposiadających osobowości prawnej oraz w Decyzji Nr 40/2016 Prezesa PAN z dnia 14 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady realizacji planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na szczeblu centralnym zmienionej Decyzją Nr 22/2017 z dnia 23 marca 2017 oraz Decyzją Nr 30/2017 z dnia 7 czerwca 2017 11
5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

1. Jednostki organizacyjne Akademii

2. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

3. Komórki organizacyjne Kancelarii Akademii

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2018 (w tys. zł)

WyszczególnienieKwota
Stan środków pieniężnych na początek roku10 666
Stan należności na początek roku4 397
Stan zobowiązań na początek roku5 894
Przychody z prowadzonej działalności32 520
Pozostałe przychody21 335
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego81 553
z tego: dotacja podmiotowa77 203
dotacje celowe na inwestycje3 713
inne dotacje celowe637
Koszty125 943
w tym1:
amortyzacja11 949
wynagrodzenia i składki od nich naliczane57 134
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań64
zakup towarów i usług34 603
Środki na wydatki majątkowe14 292
Środki przyznane innym podmiotom3 024
Stan należności na koniec roku4 587
Stan zobowiązań na koniec roku5 924
Stan środków pieniężnych na koniec roku12 559
_______

1 lista kosztów wyspecyfikowanych w tabeli wynika na wprost z zapisów art. 84 ust. 2 pkt 3 lit. a, b, c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk i wyczerpuje również wymogi stawiane przez art. 31 pkt 3 lit. a, b, c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA

rozdział paragrafWyszczególnieniePROPOZYCJA PODZIAŁU kwot do projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (w zł)
012
73010Działalność organów i korporacji uczonych PAN17 574 000
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych17 574 000
Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN13 644 000
Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę3 930 000
73011Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN37 939 000
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych34 089 000
§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych3 463 000
§ 2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205136 000
§ 6209Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625251 000
73095Pozostała działalność26 040 000
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych25 540 000
Działalność Kancelarii PAN19 902 000
Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą3 134 000
Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę1 230 000
Dotacja podmiotowa dla Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej1 274 000
§ 2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych250 000
§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych250 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK81 553 000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WSTĘPNY PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2018 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

WyszczególnienieDotacja podmiotowa

§ 2570

Dotacja celowa na kształcenie § 2800Dotacja celowa na wkład własny § 2009Dotacja celowa na wkład własny § 6209Dotacja celowa na inwestycje § 6220Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe24 098 0000000024 098 000
Biblioteka Gdańska5 863 0005 863 000
Biblioteka Kórnicka3 411 0003 411 000
Archiwum w Warszawie1 727 0001 727 000
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie542 000542 000
Muzeum Ziemi2 593 0002 593 000
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt1 831 0001 831 000
Stacje zagraniczne8 131 000000008 131 000
Centrum Badań Historycznych w Berlinie2 078 0002 078 000
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli989 000989 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie620 000620 000
Stacja Naukowa w Moskwie537 000537 000
Stacja Naukowa w Paryżu1 008 0001 008 000
Stacja Naukowa w Rzymie1 165 0001 165 000
Stacja Naukowa w Wiedniu1 734 0001 734 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej4 991 0000136 000251 000005 378 000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej1 070 0001 070 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej3 921 000136 000251 0004 308 000
Inne jednostki organizacyjne1 478 000000001 478 000
Dom Seniora1 478 0001 478 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie0
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie0
Zakład Doświadczalny w Kórniku0
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie w likwidacji0
Zakład Działalności Pomocniczej0
Inne zadania3 522 0003 463 0006 985 000
w tym: środki na DUN960 000960 000
RAZEM rozdział 7301134 089 0000136 000251 00003 463 00037 939 000
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów, z tego:1 274 000250 00000001 524 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej1 274 0001 274 000
Instytuty naukowe PAN250 000250 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:41 840 000250 000042 090 000
Rozdział 7301017 574 00017 574 000
w tym: środki na DUN3 930 0003 930 000
Rozdział 7309524 266 000250 00024 516 000
w tym: środki na DUN1 230 0001 230 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN77 203 000250 000136 000251 000250 0003 463 00081 553 000

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk "Do czasu zatwierdzenia planu na podstawie kwot ujętych w ustawie budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt planu ".

Przedkładany projekt planu finansowego, stanowiący załącznik nr 1 został przekazany przy piśmie z dnia 26 października 2017 roku Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który pismem z dnia 5 grudnia 2017 roku (znak DN.ZN. 178.97.2017.MB) poinformował, że nie zgłasza uwag do przedłożonego projektu.

Podział budżetu w części 67 Polska Akademia Nauk wyspecyfikowany w załączniku nr 2, w układzie klasyfikacji budżetowej - jest zgodny z projektem planu finansowego na rok 2018 w części 67 Polska Akademia Nauk sporządzonym na podstawie projektu ustawy budżetowej uchwalonego przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2017 roku przekazanego do Sejmu RP i zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw nauki.

W załączniku nr 3 do przedkładanej decyzji przyznano wstępnie dotacje podmiotowe dla jednostek, których działalność z założenia jest finansowana dotacją podmiotową

(pomocnicze jednostki naukowe, placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej, Dom Seniora w Konstancinie).

Należy zaznaczyć, że ostateczna kwota dotacji podmiotowych dla poszczególnych jednostek zostanie ustalona po opublikowaniu ustawy budżetowej na rok 2018. Podstawę do ustalenia kwot dotacji będą stanowiły wnioski o przyznanie dotacji podmiotowej na rok 2018 złożone przez uprawnione jednostki, rekomendacje Zespołu doradczego do spraw rozpatrywania wniosków jednostek organizacyjnych PAN i instytutów międzynarodowych o przyznanie dotacji podmiotowej w ramach części 67 Polska Akademia Nauk oraz pozytywna opinia Prezydium PAN odnośnie do zaproponowanego przez Prezesa PAN podziału dostępnych środków.

Na obecnym etapie nie dokonano podziału na zadania środków dotacji celowych na inwestycje. Stosowna propozycja zostanie przedłożona do zaopiniowania przez Prezydium PAN po opublikowaniu ustawy budżetowej na rok 2018.