Akty korporacyjne

PAN.2012.1.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 stycznia 2012 r.

DECYZJA Nr 2/2012
PREZESA PAN
z dnia 16 stycznia 2012 r.
w sprawie zaciągania zobowiązań i realizacji wydatków w ramach projektu planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2012

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96 poz. 619 z późn. zm.) oraz w związku z § 54 i 55 ust. 1 Statutu Polskiej Akademii Nauk postanawiam, co następuje:
1. Projekt planu finansowego Polskiej Akademii Nauk zwanej dalej "Akademią" na rok 2012 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
2. Uwzględniając postanowienia niniejszej decyzji, Kanclerz Akademii określi projekty planów finansowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej.
3. Do czasu uchwalenia ustawy budżetowej i dokonania podziału dotacji podmiotowej określonej dla Akademii na rok 2012 na zadania i jednostki, wstępnie ustalam dla celów projektu planu finansowego podział dotacji podmiotowej w sposób określony w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej decyzji.
4. W okresie realizacji projektu planu finansowego stosuje się odpowiednio ustalenia określone w ust. 2-7 Decyzji Nr 21/2011 Prezesa PAN z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad finansowania działalności jednostek nieposiadających osobowości prawnej ze środków dotacji budżetowych przyznanych Akademii oraz zasad realizacji planu finansowego w roku 2011.
5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

1. Jednostki organizacyjne Akademii
2. Instytuty międzynarodowe
3. Komórki organizacyjne Kancelarii Akademii

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2012 (w tys. zł)

WyszczególnienieKwota
Stan środków pieniężnych na początek roku9.236
Stan należności na początek roku8.280
Stan zobowiązań na początek roku20.557
Przychody z prowadzonej działalności38.142
Pozostałe przychody18.742
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego81.129
z tego:dotacja podmiotowa77.202
dotacje celowe na inwestycje3.927
inne dotacje celowe
Koszty130.922
w tym:
amortyzacja12.517
wynagrodzenia i składki od nich naliczane55.104
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań97
zakup towarów i usług49.100
Środki na wydatki majątkowe6.972
Środki przyznane innym podmiotom2.820
Stan należności na koniec roku7.716
Stan zobowiązań na koniec roku15.996
Stan środków pieniężnych na koniec roku15.458

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK

PODZIAŁ NA ZADANIA

rozdziałWyszczególnieniePROPOZYCJA PODZIAŁU kwot zapisanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012w tym: na wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN)
0123
73010Działalność organów i korporacji uczonych PAN17.019.0003.834.000
§ 257 Dotacja podmiotowa obejmuje:17.019.0003.834.000
Koszty związane z zatrudnieniem kierownictwa PAN2.320.000
Uposażenia członków PAN i inne świadczenia7.639.000
Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN (2) i posiedzeń Prezydium (8)153.000
Działalność Prezesa, Wiceprezesów, Kanclerza Akademii oraz powoływanych przez nich zespołów doradczych1.054.000
Działalność 5 wydziałów PAN783.000
Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych4.214.000
Działalność 7 oddziałów PAN687.000
Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce100.000
Działalność Komisji Rewizyjnej5.000
Działalność Akademii Młodych Uczonych5.000
Działalność Centrum Dialogu Polsko-Chińskiego59.000
73011Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN39.795.0001.787.000
§ 257 Dotacja podmiotowa obejmuje:36.428.0001.787.000
Działalność jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej36.428.000
§ 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych362.000
§ 656 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych3.005.000
73095Pozostała działalność24.315.000852.000
§ 257 Dotacja podmiotowa obejmuje:23.755.000852.000
Działalność Kancelarii PAN16.059.000
Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą4.876.000
Dotacje pomiotowe dla instytutów międzynarodowych2.820.000
§ 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych160.000
§ 656 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych400.000
ŁĄCZCIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK81.129.0006.473.000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WSTĘPNY PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2012 - WEDŁUG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (W ZŁ)

Jednostki PAN otrzymujące środki dotacji podmiotowej w ramach części 67Wstępny podział dotacji podmiotowejw tym: wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukęDotacja celowa na inwestycje § 622Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 656RAZEM

(w zł)

Pomocnicze jednostki naukowe21.148.9501.017.95057.0001.750.00022.955.950
Biblioteka Gdańska6.174.900223.9006.174.900
Biblioteka Kórnicka2.791.000250.0001.750.0004.541.000
Archiwum w Warszawie1.657.85065.8501.657.850
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie415.70048.70045.000460.700
Muzeum Ziemi2.576.70022.7007.0002.583.700
Stacje zagraniczne7.532.800406.8005.0007.537.800
z tego: w Berlinie2.081.20054.2002.081.200
w Belgii890.000890.000
w Moskwie673.00055.200673.000
w Paryżu1.094.10020.1001.094.100
w Rzymie1.063.10041.9005.0001.068.100
w Wiedniu1.731.400235.4001.731.400
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej7.979.200197.700135.00008.114.200
Zakład Antropologii828.000828.000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej840.0002.000840.000
Centrum Badań Ekologicznych2.994.20062.2002.994.200
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt300.000300.000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej3.017.000133.500135.0003.152.000
Inne jednostki organizacyjne2.639.000220.000170.0001.255.0004.064.000
Dom Rencisty1.519.000170.0001.689.000
Dom Pracy Twórczej w Mądralinie00
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie230.00030.000380.000610.000
Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszu700.000700.000
Zakład Działalności Pomocniczej0875.000875.000
Warszawska Drukarnia Naukowa190.000190.000190.000
Rozdział 73011 - dotacja j wysokości nie wyższej niż w 2011 roku31.767.1501.435.650362.0003.005.00035.134.150
Pozostałe środki4.660.850351.350004.660.850
RAZEM rozdział 7301136.428.0001.787.000362.0003.005.00039.795.000
Budżet realizowany centralnie - obsługa przez Kancelarię PAN:40.774.0004.686.000160.000400.00041.334.000
Rozdział 7301017.019.0003.834.00017.019.000
Rozdział 7309523.755.000852.000160.000400.00024.315.000
w tym dotacja podmiotowa dla:
Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej1.274.0001.274.000
Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur1.330.0001.330.000
Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii179.000179.000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN77.202.0006.473.000522.0003.405.00081.129.000