Rewid.2017.7.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 lipca 2017 r.

KOMUNIKAT Nr 19/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 4 lipca 2017 r.
w sprawie wzorów opinii i raportów z badania sprawozdań finansowych po wejściu w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach...

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przypomina, że od 21 czerwca 2017 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (poz. 1089).

W rozdziale 14 tej ustawy pod nazwą Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe, w art. 284 ust. 1, ustawodawca wyraźnie wskazał, że przepisy niniejszej ustawy oraz ustawy zmienianej w art. 221 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą (chodzi o ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, z późn. zm.), stosuje się do badań sprawozdań finansowych sporządzonych za lata obrotowe rozpoczynające się po dniu 16 czerwca 2016 r.

Powyższe oznacza, że w odniesieniu do przykładów opinii z badania sprawozdań finansowych sporządzonych za okres rozpoczynający się przed dniem 16 czerwca 2016 r. (jeżeli badany rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to dotyczy to badania za 2016 r.) aktualne pozostają przykłady opinii niezależnego biegłego rewidenta, jakie stanowią załączniki - w zależności od stosowanego przez firmę audytorską zestawu standardów:

- do uchwały Nr 825/21a/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 2 stycznia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej lub
- wprowadzone uchwałą Nr 913/22a/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej

- poza koniecznością zamiany sformułowań "podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych" na "firma audytorska".

Odpowiednie zmiany należy zastosować również w treści raportu niezależnego biegłego rewidenta.