Radc.2018.7.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lipca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 303/X/2018
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie wzoru opinii patrona o aplikancie

Na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, uchwala się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór opinii patrona o aplikancie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Traci moc uchwała Nr 264/VIII/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wzoru opinii patrona o aplikancie.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

OPINIA PATRONA O APLIKANCIE

(§ 14 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej)

o aplikancie ............................................................... (imię i nazwisko aplikanta), .............. roku

aplikacji radcowskiej, nr wpisu .............., za rok szkoleniowy ........, sporządzona przez patrona .............................. (imię i nazwisko), nr wpisu .......................

Opinia patrona o aplikancie stanowi podstawę zaliczenia przez aplikanta roku szkoleniowego.

Informacje w niej zawarte mają charakter zbiorczy w stosunku do "informacji o przebiegu patronatu", przekazywanej kierownikowi szkolenia zgodnie z § 13b ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej ("Regulamin") i potwierdzają spełnienie przez aplikanta wymogów zawartych w Regulaminie.

1. Liczba i terminy spotkań z aplikantem [w przypadku gdy aplikant w trakcie roku szkoleniowego był zatrudniony u patrona na podstawie umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, należy wskazać w jakim okresie i w jakim wymiarze czasowym spotkania miały charakter stały; w pozostałym zakresie należy podać liczbę i daty spotkań):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Liczba rozpraw sądowych, w których uczestniczył aplikant (data, sąd, sygn. akt): 2. Zadania pisemne zlecone aplikantowi zgodnie z § 13 pkt 8 Regulaminu (liczba i rodzaj zadań oraz ocena ich wykonania przez aplikanta):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Ocena postawy etycznej aplikanta:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4. Inne uwagi dotyczące przebiegu patronatu:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

5. Podsumowanie:

Wyrażam pozytywną/negatywną* opinię o aplikancie.

......................................................

(data i podpis patrona)

* wybrać właściwe