Akty korporacyjne

Radc.2012.11.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr 264/VIII/2012
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie wzoru opinii patrona o aplikancie

Na podstawie § 14 zdanie czwarte Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, uchwala się, co następuje:
§  1. Ustala się wzór opinii patrona o aplikancie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

OPINIA

…………………………….., dnia …………………………

o aplikancie …..… roku aplikacji radcowskiej

mgr ……………………………………………………. nr Apl - ………………………. za rok

szkoleniowy ……………. sporządzona przez patrona r. pr. ……………………………….

………………………………………………. nr …….., w wykonaniu § 2 ust. 2 pkt 6 umowy

o sprawowanie patronatu z dnia ………….. roku:

1. Częstotliwość i charakter spotkań z aplikantem, w tym informacja o liczbie i charakterze spraw sądowych, w których aplikant uczestniczył w rozprawach:

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......

2. Informacja o zadaniach pisemnych zleconych aplikantowi zgodnie z § 13 ust. 3 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej:

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......

3. Opinia indywidualna patrona dotycząca postawy etycznej aplikanta:

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......

4. Inne uwagi dotyczące przebiegu patronatu:

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......