Akty korporacyjne

Radc.2018.7.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lipca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 302/X/2018
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie wzoru informacji z przebiegu szkolenia aplikanta

Na podstawie § 14a ust. 2 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, uchwala się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór informacji z przebiegu szkolenia aplikanta, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

INFORMACJA Z PRZEBIEGU SZKOLENIA APLIKANTA

(§ 14a ust. 2 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej)

Imię i nazwisko: ............................, nr wpisu: ............., rok szkoleniowy: ..................

Obowiązek szkoleniowyWynik
Kolokwiazaliczono/nie zaliczono
Ocena z kolokwiumOcena z kolokwium poprawkowego
Praktyki sądowe*zaliczono/nie zaliczono
Praktyki w prokuraturze*zaliczono/nie zaliczono
Praktyki pozasądowezaliczono/nie zaliczono
Nieobecnościzaliczono/nie zaliczono

nieobecność na zajęciach: ..... godzin - limit ..... godzin;

nieobecność na praktykach: ..... dni - limit ...... dni

Staż zagraniczny*aplikant przedłożył zaświadczenie/nie przedłożył zaświadczenia o odbyciu stażu zagranicznego zgodnie z jego programem
Stan zaliczenia rokuzaliczony/niezaliczony

zaliczenie roku na podstawie decyzji rady okręgowej izby radców prawnych podjętej zgodnie z § 28 ust. 3 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej*

W dniu .............. aplikantowi udzielono zezwolenia na przerwę w zajęciach przewidzianych programem aplikacji (urlop dziekański) na ................ rok.*

W dniu ............... aplikantowi udzielono zgody na odbycie stażu zagranicznego w okresie ..........................*

Inne informacje na temat przebiegu szkolenia (przygotowanie aplikanta do zajęć/aktywność/zaangażowanie):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................*

W przypadku niezaliczenia roku:*

W dotychczasowym okresie trwania aplikacji aplikant powtarzał rok szkoleniowy/nie powtarzał roku szkoleniowego.

Zgodnie z § 28 ust. 4 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, aplikantowi przysługuje/nie przysługuje prawo do powtarzania roku szkoleniowego.

Zgodnie z § 32ab ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, niezaliczenie więcej niż jeden raz roku szkoleniowego stanowi podstawę do stwierdzenia przez Radę nieprzydatności aplikanta do wykonywania zawodu radcy prawnego i skreślenia z listy aplikantów radcowskich.

W przypadku negatywnej opinii patrona:*

Zgodnie z § 32ab ust. 2 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, negatywna ocena patrona może stanowić podstawę do stwierdzenia przez Radę nieprzydatności aplikanta do wykonywania zawodu radcy prawnego i skreślenia z listy aplikantów radcowskich.

..........................................................

(data i podpis kierownika szkolenia)

* usunąć, jeżeli nie dotyczy