Akty korporacyjne

Radc.2018.7.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lipca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 301/X/2018
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie wzoru informacji o przebiegu patronatu

Na podstawie § 13b ust. 3 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, uchwala się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór informacji o przebiegu patronatu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

INFORMACJA O PRZEBIEGU PATRONATU

(§ 13b ust. 3 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej)

za okres styczeń-czerwiec/lipiec-grudzień* ............... roku (w przypadku zmiany patrona wskazać właściwy okres), nad .................................................... (imię i nazwisko), aplikantem ......... roku aplikacji radcowskiej, nr wpisu .................., sporządzona przez patrona r. pr. ............................................... (imię i nazwisko), nr wpisu .............................

Patron współpracuje z aplikantem na podstawie:

□ umowy o pracą w wymiarze

□ umowy cywilnoprawnej w wymiarze

□ brak umowy

I. Spotkania z aplikantem (wskazać przynajmniej 12 spotkań w okresie informacyjnym, a w przypadku informacji za okres krótszy niż 6 miesięcy - co najmniej dwa spotkania w miesiącu).

Lp.DataPrzedmiot (należy opisać tematykę spotkań i czynności zlecone aplikantowi)Uwagi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

II. Sporządzenie przez aplikanta pisemnych zadań, zleconych zgodnie z § 13 pkt 8 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

W okresie informacyjnym aplikant sporządził ........... (wskazać liczbę) zadań polegających na ...........................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(wskazać rodzaje zadań spośród wymienionych w uchwale Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych)

III. Udział aplikanta w rozprawach sądowych: ......................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(wskazać daty, sąd, sygn. akt i przedmiot postępowania)

IV. Wywiązywanie się przez aplikanta z obowiązków.

W okresie informacyjnym aplikant wywiązywał się ze swoich obowiązków/nie wywiązywał się ze swoich obowiązków*, tj.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(wskazać, w jaki sposób)

V. Przerwa w sprawowaniu patronatu.

W okresie informacyjnym nie wystąpiły okoliczności powodujące przerwę w sprawowaniu przeze mnie obowiązków patrona/wystąpiły okoliczności powodujące przerwę w sprawowaniu przeze mnie obowiązków patrona*, tj.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(wskazać, jakie)

....................................................

(data i podpis patrona)

* wybrać właściwe