Lekarz.2018.2.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 26/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do prac w komitecie organizacyjnym i komitecie programowym X Kongresu Polonii Medycznej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Wyznacza się kol. Annę Lellę jako przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do udziału w pracach komitetu organizacyjnego X Kongresu Polonii Medycznej.
§  2.  Wyznacza się kol. Romualda Krajewskiego jako przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do udziału w pracach komitetu programowego X Kongresu Polonii Medycznej.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.