Wytypowanie przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego. - OpenLEX

Wytypowanie przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

Akty korporacyjne

NIPIP.2020.10.7

Akt nieoceniany
Wersja od: 7 października 2020 r.

UCHWAŁA Nr 1857/VIIP/2020
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 7 października 2020 r.
w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 916 ze zm.) oraz § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1761 ze zm.), uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz uchwały nr 362/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia dyskusji i głosowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość uchwala się, co następuje:
§  1. 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału

w pracach komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnyc w Gdańsku:

1.
Żaneta Muzolf - kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych,
2.
Sylwia Giętkowska - Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.