Rewid.2018.1.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1755/35/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 8 stycznia 2018 r.
w sprawie wytycznych w zakresie wizytacji

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 10 ust. 7 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089), Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, uchwala co następuje:
§  1.  Przyjmuje się wytyczne w zakresie wizytacji, dotyczące zasad prowadzenia wizytacji, o których mowa w art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w jednostkach uprawnionych, dla celów szkoleniowych związanych z obowiązkowym doskonaleniem zawodowym biegłych rewidentów, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Wytyczne w zakresie wizytacji

Obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów

Działania kontrolne w zakresie ODZ

1. Zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) (dalej "Ustawa"), Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (dalej KRBR) jest uprawniona do przeprowadzania wizytacji w jednostkach uprawnionych.

2. Zasady dotyczące wizytacji przedstawione w niniejszym dokumencie obowiązują zarówno jednostki uprawnione jak i jednostki prowadzące szkolenia w imieniu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (dalej PIBR).

3. Jednostki uprawnione oraz jednostki prowadzące szkolenia w imieniu PIBR dalej są określane jako "jednostki szkolące".

4. Celem wizytacji jest kontrola, czy sposób organizacji i przeprowadzenia szkoleń przez jednostki szkolące spełnia wymogi Ustawy, Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów oraz Wytycznych organizacyjnometodycznych wydawanych przez KRBR w drodze postanowienia.

5. Wizytatorami są członkowie KRBR oraz osoby przez nią upoważnione. Szczegółowa lista osób jest ustalana w drodze postanowienia KRBR.

6. Wizytacje dzielą się na:

a) wizytacje szkoleń stacjonarnych oraz

b) kontrole jakości szkoleń przeprowadzanych na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning).

7. Poza wizytacjami, KRBR ma prawo składania bieżących zapytań (w formie pisemnej, w tym z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej) do jednostek szkolących, w szczególności w przypadku, gdy uzyskają informacje o prawdopodobnym naruszeniu kryteriów rejestracyjnych 1  i innych nieprawidłowościach zagrażających odpowiedniej jakości obligatoryjnych szkoleń.

8. Nieprawidłowości związane są przede wszystkim z nieprzestrzeganiem wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, Wytycznych organizacyjnometodycznych wydawanych przez KRBR w drodze postanowienia, wniosków o wpis do wykazu jednostek uprawnionych (wniosek rejestracyjny), lub wewnętrznych zasad ustanowionych przez PIBR dla jednostek szkolących w imieniu PIBR.

9. W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w odniesieniu do jednostek uprawnionych, KRBR wzywa jednostkę uprawnioną do bezzwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości ustalając termin na wdrożenie działań naprawczych.

10. W przypadku braku odpowiedniej reakcji ze strony jednostki uprawnionej, KRBR może podjąć decyzję o wykreśleniu jednostki uprawnionej z wykazu jednostek uprawnionych.

11. Koszty wizytacji ponosi PIBR.

Prawa i obowiązki stron

Wizytacje szkoleń stacjonarnych

12. Kryteria doboru jednostek do próby wizytacyjnej oparte są o ryzyko. Decyzję w tym zakresie podejmuje KRBR kierując się swoim osądem. Przykładowo, w próbie mogą się znaleźć jednostki, które po raz pierwszy prowadzą szkolenie obligatoryjne lub jednostki, które w przeszłości uzyskiwały opinie negatywne w trakcie wizytacji lub opinie pozytywne, ale z dodatkowymi zalecaniem wizytatora. W próbie będą także uwzględniane te jednostki szkolące, w przypadku których KRBR uzyskała niepokojące informacje co do ich jakości szkoleń przez nie organizowanych. Źródłem tych informacji mogą być przykładowo zażalenia składane przez uczestników szkoleń wprost do KRBR lub Komisji ds. szkoleń lub wyniki ankiet oceniających.

13. Wizytator przed wizytacją powinien szczegółowo zapoznać się z wnioskiem rejestracyjnym złożonym przez wizytowaną jednostkę oraz jego ewentualnymi aktualizacjami.

14. Jeśli wizytator stwierdzi występowanie nieprawidłowości w trakcie szkolenia, ma obowiązek bezzwłocznie skonsultować to z organizatorem szkolenia i zażądać natychmiastowych działań naprawczych.

15. Po zakończeniu szkolenia:

a) organizator szkolenia wykonuje kopie ankiet oceniających, które wypełniali uczestnicy na prośbę organizatora i przekazuje wizytatorowi, lub

b) wizytator rozdaje uczestnikom ankietę według wzoru zatwierdzonego przez KRBR.

16. Po zakończeniu wizytacji sporządzany jest protokół wizytacji, którego wzór zawiera Załącznik I - Wzór protokołu z wizytacji stacjonarnego szkolenia obligatoryjnego dla biegłych rewidentów.

17. Część I protokołu sporządzana jest na miejscu szkolenia i wymaga podpisu organizatora szkolenia. Organizator ma również prawo nanieść swoje komentarze w wyznaczonej do tego część protokołu.

18. Część II protokołu może być sporządzona w terminie późniejszym określonym poniżej.

19. W części II protokołu, wizytator wystawia jednostce ocenę całościową:

a) ocena pozytywna - szkolenie spełnia oczekiwania,

b) warunkowa ocena pozytywna - szkolenie poniżej oczekiwań w wybranych obszarach,

c) ocena negatywna - szkolenie nieakceptowalne.

20. Dokonując oceny całościowej wizytator bierze pod uwagę własne obserwacje oraz wyniki ankiet oceniających wypełnionych przez uczestników.

21. Warunkowa ocena pozytywna oznacza, że wizytator zobowiązany jest określić w protokole w jakich obszarach jednostka powinna dokonać zmian i jakie są te zalecane zmiany.

22. Wizytator sporządza 2 egzemplarze protokołu z wizytacji, jeden kieruje do KRBR a drugi do wizytowanej jednostki. Wizytator ma 5 dni roboczych licząc od dnia następnego po wizytacji na sporządzenie kompletnego protokołu (obejmującego część I i II).

23. Wizytator ma prawo do wynagrodzenia z tytułu przeprowadzonej wizytacji oraz zwrotu poniesionych kosztów podróży po przekazaniu kompletnego protokołu do KRBR. Kwotę wynagrodzenia ustala KRBR.

24. Jednostka szkoląca jest zobowiązana poinformować KRBR w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu protokołu o planowanym sposobie i terminie wdrożenia zaleceń wizytatora. W przypadku zdania odrębnego jednostki szkolącej co do zaleceń Wizytatora, jednostka szkoląca zobowiązana jest do poinformowania KRBR o powodach nie wdrożenia zaleceń.

25. Jednostka szkoląca może podlegać ponownej wizytacji w tym samym roku kalendarzowym w zakresie tego samego lub innego szkolenia obligatoryjnego, które prowadzi, niezależnie od wyników poprzedniej wizytacji.

Kontrole jakości szkoleń e-learning

26. Kryteria doboru jednostek do próby kontrolnej oparte są o ryzyko. Decyzję w tym zakresie podejmuje KRBR kierując się swoim osądem. Przykładowo, w próbie mogą się znaleźć jednostki, które po raz pierwszy prowadzą szkolenie obligatoryjne lub jednostki, które w przeszłości uzyskiwały opinie negatywne w trakcie kontroli lub opinie pozytywne, ale z dodatkowymi zalecaniem wizytatora. W próbie będą także uwzględniane te szkolenia, w przypadku których KRBR uzyskała niepokojące informacje co do ich jakości. Źródłem tych informacji mogą być przykładowo zażalenia składane przez uczestników szkoleń wprost do KRBR lub Komisji ds. szkoleń lub wyniki ankiet oceniających.

27. Wizytator przed kontrolą powinien szczegółowo zapoznać się z wnioskiem rejestracyjnym złożonym przez kontrolowaną jednostkę oraz jego ewentualnymi aktualizacjami.

28. Na potrzeby kontroli, wizytator ma prawo żądać od jednostki szkolącej podania odpowiednich danych dostępowych do szkolenia.

29. W trakcie kontroli wizytator realizuje szkolenie, przyjmując rolę uczestnika.

30. Po zakończonej kontroli, wizytator ma prawo zażądać od organizatora kontrolowanej jednostki kopii ankiet oceniających wypełnionych przez uczestników kontrolowanego szkolenia do dnia kontroli.

31. Po zakończeniu wizytacji sporządzany jest protokół wizytacji, którego wzór zawiera Załącznik II - Wzór protokołu z kontroli jakości obligatoryjnego szkolenia dla biegłych rewidentów w formie e-learning.

32. W protokole wizytator wystawia jednostce ocenę całościową:

a) ocena pozytywna - szkolenie spełnia oczekiwania,

b) warunkowa ocena pozytywna - szkolenie poniżej oczekiwań w wybranych obszarach,

c) ocena negatywna - szkolenie nieakceptowalne.

33. Dokonując oceny całościowej wizytator bierze pod uwagę własne obserwacje oraz wyniki ankiet oceniających wypełnionych przez uczestników.

34. Warunkowa ocena pozytywna oznacza, że wizytator zobowiązany jest określić w protokole w jakich obszarach jednostka powinna dokonać zmian i jakie są te zalecane zmiany.

35. Wizytator sporządza 2 egzemplarze protokołu z kontroli, jeden kieruje do KRBR a drugi do wizytowanej jednostki. Wizytator ma 5 dni roboczych licząc od dnia następnego po kontroli na sporządzenie protokołu.

36. Wizytator ma prawo do wynagrodzenia z tytułu przeprowadzonej wizytacji oraz zwrotu uzasadnionych poniesionych kosztów po przekazaniu kompletnego protokołu do KRBR. Kwotę wynagrodzenia ustala KRBR.

37. Jednostka szkoląca jest zobowiązana poinformować KRBR w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu protokołu o planowanym sposobie i terminie wdrożenia zaleceń wizytatora. W przypadku zdania odrębnego jednostki szkolącej co do zaleceń Wizytatora, jednostka szkoląca zobowiązana jest do poinformowania KRBR o powodach nie wdrożenia zaleceń

38. Jednostka szkoląca może podlegać ponownej kontroli w tym samym roku kalendarzowym w zakresie tego samego lub innego szkolenia obligatoryjnego, które prowadzi, niezależnie od wyników poprzedniej kontroli.

Załącznik Nr  1

Protokół z wizytacji

stacjonarnego szkolenia obligatoryjnego

dla biegłych rewidentów

Załącznik Nr  2

Protokół z kontroli

jakości szkolenia obligatoryjnego

dla biegłych rewidentów w formie e-learning

1 Chodzi tu o kryteria, o których mowa w art. 10 ust 3 Ustawy, których spełnienie warunkuje wpis do wykazu jednostek uprawnionych.