Akty korporacyjne

Rewid.2019.10.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 października 2019 r.

UCHWAŁA Nr 398/5A/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 7 października 2019 r.
w sprawie wytycznych organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.), uchwala co następuje:
§  1.  Przyjmuje się wytyczne organizacyjno-metodyczne do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2020 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 

Wytyczne organizacyjno-metodyczne

Obligatoryjnego doskonalenia zawodowego

dla biegłych rewidentów w 2020 roku

grafika