Akty korporacyjne

Rewid.2018.7.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 lipca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2268/43/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 3 lipca 2018 r.
w sprawie wytycznych organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089 z późn. zm.), uchwala co następuje:
§  1.  Przyjmuje się wytyczne organizacyjno-metodyczne do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2019 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Tworzenie wartości o charakterze długoterminowym poprzez sprawozdawczość zintegrowaną. Pytania i odpowiedzi dla Profesjonalnych Organizacji Księgowych (PAOs)

Stosowanie procedur analitycznych do badania sprawozdań finansowych; Jak zbudować skuteczną ochronę wewnętrzną - spojrzenie praktyka.

Biegli sądowi - problemy zawodu

Raporty niefinansowe w Polsce

Wytyczne organizacyjno-metodyczne

Wytyczne organizacyjno-metodyczne

Jak i dlaczego warto zostać biegłym rewidentem?

Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów

IFAC Guide to Using ISAs Vol I 4th edition

IFAC Guide to Using ISAs Vol II 4th edition

Kontrola i ocena spełniania wymogów wobec dokumentacji badania

Providing Support in Tax Controls and Assurance

Opracowanie uzupełniające: Przyszłość sprawozdawczości przedsiębiorstw – kreowanie impulsu dla zmian

Kodeks etyki zawodowych księgowych

Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz firmy audytorskie

Biegli sądowi - problemy zawodu

Badanie małych i średnich jednostek

Raport BŚ: Rynek audytu w Polsce: kluczowe dane statystyczne i postrzeganie rynku

Organisation of the public oversight of the audit profession in Europe

Informator Komisji ds. Szkoleń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 2018 r.

Zastosowanie zasad etycznych w praktyce. Łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych

Zastosowanie zasad etycznych w praktyce. Zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta

Profesja księgowa i jej rola w walce z korupcją

Metodyka badania sprawozdań finansowych poprzez identyfikację i pomiar ryzyk gospodarczych - problemy ze stosowaniem

Czy zasłużyliśmy już sobie na nowy Enron?

Ponowne odkrywanie wartości badania MŚP

Usługi dotyczące uzgodnionych procedur

Core & More. Szansa na inteligentną sprawozdawczość przedsiębiorstw

Klasyfikacja ryzyk występujących w działalności zakładów ubezpieczeń

Wytyczne w zakresie wizytacji

Wytyczne organizacyjno-metodyczne

Stanowienie standardów w XXI wieku

Walka z przestępczością finansową. Rola audytora w walce z oszustwami, korupcją i praniem pieniędzy

Rola zawodowych księgowych w kwestiach podatkowych. Pytania i odpowiedzi

Przewodnik MSB - procedury, wydanie II

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej

Ogniwo 1: Profesja księgowa - co kryje się za liczbami

Ogniwo 2: Profesja księgowa - globalna wartość dodana

Open Eyes Book

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym w języku angielskim

Wzbogacenie sprawozdawczości jednostek: klucz do sprawozdawczości zintegrowanej

Obowiązki biegłych rewidentów i firm audytorskich wynikające z ustawy i rozporządzenia UE nr 537/2014

Raportowanie niefinansowe

Zasady i proces raportowania danych niefinansowych wg standardu GRI G4

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes - kluczowe założenia, normy, standardy oraz zarządzanie ryzykami

MSSF 13 - ustalenie wartości godziwej

Cele zrównoważonego rozwoju

Wybór odpowiedniej usługi. Porównanie usługi badania, przeglądu, kompilacji i uzgodnionych procedur

Sprawdź, jak funkcjonuje twój samorząd

Dowiedz się, jak funkcjonuje twój samorząd

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Broszura

Broszura

Firma-Idea: realne wyzwania, niematerialne wartości

Open Eyes Book

Sprawozdanie

Sprawozdanie

Wytyczne organizacyjno-metodyczne

Podręcznik stosowania wytycznych

Zasady raportowania i wskaźniki

Jak MŚP mogą zmniejszyć ryzyko oszustwa. Ograniczenie ryzyka oszustwa - co mogą zrobić MŚP

Ujawnianie informacji naprawdę istotnych

Informator

Przewodnik MSB - procedury

Funkcja compliance w bankach

Zastosowanie narzędzi wspomagania informatycznego kontroli (CAATs) w działalności kontrolnej i audytorskiej instytucji sektora publicznego w Polsce

Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych

Wskazówki antykorupcyjne dla przedsiębiorców

Poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców. Przedsiębiorca w środowisku zagrożeń korupcyjnych

Podręcznik kontroli systemów informatycznych dla najwyższych organów kontroli

Przegląd inicjatyw w zakresie wskaźników jakości badania

Wpływ reformy audytu na rolę komitetów ds. audytu w Europie

Dyrektywa UE w sprawie ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat różnorodności. Jak zapewnić wysoką jakość i spójność sprawozdawczości

Dyrektywa UE w sprawie ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat różnorodności. Rola biegłych rewidentów w weryfikacji informacji niefinansowych

Wybór biegłego rewidenta. W kierunku dobrych praktyk

Wybór biegłego rewidenta. Cztery kroki do zwiększenia skuteczności procesu wyboru biegłego rewidenta

Międzynarodowe Standardy Edukacyjne (MSE) 1-8 (zaktualizowane)

Zmiany i wyzwania związane z nowelizacją MSE 8

Przewodnik przeprowadzania usług przeglądu IFAC

Oświadczenia dotyczące obowiązków członkowskich (OOC) 1-7 (zaktualizowane)

Przewodnik wdrażania kontroli jakości w małych i średnich firmach audytorskich

Przewodnik zarządzania w małych i średnich firmach audytorskich

Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu małych i średnich jednostek. Tom 1 - podstawowe pojęcia

Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu małych i średnich jednostek. Tom 2 - Wskazówki praktyczne

Wskazówki dotyczące praktyki badania MWPB 1000 - Szczególne rozważania podczas badania instrumentów finansowych

Wskazówki dotyczące efektywnego stosowania ISQC 1

Wskazówki dotyczące efektywnego stosowania ISA

Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy

Uwagi odnośnie podejścia proporcjonalnego (skalowanego) do wykonania badania na podstawie MSB

Audyt wykonania zadań w sektorze publicznym