Wytyczne organizacyjno-metodyczne do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2018 roku. - OpenLEX

Wytyczne organizacyjno-metodyczne do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2018 roku.

Akty korporacyjne

Rewid.2017.4.11

Akt nieoceniany
Wersja od: 11 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 428/25/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie wytycznych organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2018 roku

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz.U. poz. 1730) a także uchwały Nr 941/23/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2018 r. postanawia się, co następuje:
§  1. 
Przyjmuje się wytyczne organizacyjno-metodyczne do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2018 roku, stanowiące załącznik do niniejszego postanowienia.
§  2. 
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Wytyczne organizacyjno-metodyczne