Akty korporacyjne

Radc.2009.6.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr 66 /VH/2009
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 6 czerwca 2009 r.
w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej niektórych przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 20 lutego 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie, a także ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie.

Na podstawie art. 60 pkt 1 oraz art. 41 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. Zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie art. 188 pkt 1 w zw. z art. 191 ust. 1 pkt 4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, z wnioskiem o zbadanie zgodności:
1) art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w brzmieniu nadanym przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 37, poz. 286) - z art. 2, art. 17 ust. 1 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;
2) art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. a w zw. z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w brzmieniu nadanym przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie - z art. 2 i art. 17 ust. 1 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;
3) art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. b w zw. z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w brzmieniu nadanym przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie - z art. 2, art. 17 ust. 1 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;
4) art. 25 ust. 1 pkt 5 lit. a w zw. z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w brzmieniu nadanym przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie - z art. 2, art. 17 ust. 1 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;
5) art. 25 ust. 1 pkt 5 lit. b w zw. z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w brzmieniu nadanym przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie - z art. 2, art. 17 ust. 1 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;
6) art. 25 ust. 2 pkt. 2 w zw. z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w brzmieniu nadanym przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie - z art. 17 ust. 1 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;
7) art. 25 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w brzmieniu nadanym przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie - z art. 2, art. 17 ust. 1 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;
8) art. 25 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w brzmieniu nadanym przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie - z art. 2, art. 17 ust. 1 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;
9) art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w brzmieniu nadanym przez art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie - z art. 2 Konstytucji RP;
10) art. 36 ust. 1, 6 i 12, art. 361 ust. 5 i 16, art. 364 - 366, 36s ust. 2 i 14 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w brzmieniu nadanym przez art. 2 pkt 18 i 20 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie - z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP;
11) art. 16 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie - z art. 2 Konstytucji RP.
§  2. Wyznaczyć do podpisania wniosku o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały KRRP Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych - Macieja Bobrowicza i Sekretarza Krajowej Rady Radców Prawnych Ewę Stompor- Nowicką.
§  3. Wykonanie niniejszej uchwały powierzyć Prezydium KRRP zakreślając jednocześnie termin złożenia wniosku o którym mowa w § 1 - do 31 sierpnia 2009 r.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.