Podat.2018.1.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 3/2018
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie wystąpienia do Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP w związku z podejrzeniem popełnienia czynu rodzącego odpowiedzialność dyscyplinarną przez Zespół kontrolujący ds. kontroli finansowania obsługi administracyjnej KIDP w 2015 roku, z uwzględnieniem całokształtu gospodarki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2015 r.

Na podstawie § 13 ust.1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP w związku z podejrzeniem popełnienia czynu rodzącego odpowiedzialność dyscyplinarną polegającego na naruszeniu art. 15b zasad etyki zawodowej doradców podatkowych poprzez niezakończenie czynności kontrolnych i nie sporządzenie oraz przekazanie protokołu z czynności kontrolnych prowadzonych przez Zespół ds.kontroli finansowania obsługi administracyjnej KIDP w 2015 roku, z uwzględnieniem całokształtu gospodarki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2015 r., zgodnie z podjętymi przez Krajową Komisję Rewizyjną KIDP uchwałami numer 37/2017 oraz 64/2017.
§  2.  Zobowiązuje się Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP do wystosowania stosownego zawiadomienia.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.