Akty korporacyjne

Podat.2018.1.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1/2018
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 4 stycznia 2018 r.
w sprawie wystąpienia do Krajowej Rady Doradców Podatkowych o podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do zawarcia prawnie skutecznej umowy z Ogólnopolską Fundacją Doradców Podatkowych w związku z podjętą przez Krajową Radę Doradców Podatkowych uchwałą nr 714/2017 z dnia 12 grudnia 2017r.

Na podstawie § 13 ust.1 oraz § 8 ust.3 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  W związku z ustaleniami dokonanymi w toku czynności kontrolnych prowadzonych w ramach Zespołu kontrolującego ds. kontroli realizacji i finansowania strategii działań komunikacyjnych w roku 2017 w zakresie zawarcia w dniu 12 grudnia 2017 r. umowy z Ogólnopolską Fundacją Doradców Podatkowych o współfinansowanie I Kongresu Organizacji Charytatywnych i Pożytku Publicznego, który odbył się w dniu 29 listopada 2017 r., reprezentowaną jednoosobowo przez Prezesa Ogólnopolskiej Fundacji Doradców Podatkowych podczas gdy z danych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym- Rejestrze Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Opieki Zdrowotnej wynika iż oświadczenia woli w imieniu Fundacji składne są dwuosobowo, w tym przez Prezesa i członka Zarządu, Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP wnosi o podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do zawarcia prawnie skutecznej umowy, która stanowić będzie podstawę poniesienia przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych wydatków związanych z udziałem w organizowanym przedsięwzięciu.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.