Wysokość wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego.

Akty korporacyjne

KSF.2020.3.16

Akt nieoceniany
Wersja od: 16 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 36/2020
KOMITETU STABILNOŚCI FINANSOWEJ
z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego

Na podstawie art. 5, art. 23 i art. 25 oraz art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 483) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Komitet rekomenduje wysokość wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%.
§  2. 
Komitet podaje do publicznej wiadomości informacje o:
1)
wysokości obowiązującego wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie: 0%;
2)
wartości odniesienia dotyczącej wskaźnika bufora antycyklicznego w wysokości: 0%;
3)
wskaźniku kredytów (zadłużenie sektora prywatnego) do PKB w wysokości: 79,5%;
4)
wskaźniku odchylenia od długoterminowej tendencji zmiany wskaźnika kredytów (zadłużenie sektora prywatnego) do produktu krajowego brutto (PKB) w wysokości: -10,7%.
§  3. 
1. 
Komitet przekazuje Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacje, o których mowa w § 2 za pośrednictwem oficjalnego systemu powiadomień (ESRB CCB Notification System).
2. 
Komitet upoważnia Narodowy Bank Polski do wykonania w jego imieniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 1.
§  4. 
Uchwała zostanie zamieszczona na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego.
§  5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Komitet Stabilności Finansowej, zwany dalej "Komitetem", rekomenduje utrzymanie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego na obecnie obowiązującym poziomie, wynikającym z art. 83 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 483), zwanej dalej "ustawą", tj. na poziomie 0%. Jednocześnie Komitet realizuje ustawowe obowiązki zamieszczenia informacji dot. bufora antycyklicznego na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego i obowiązki informacyjne względem Europejskiej Rady do spraw Ryzyka Systemowego, zwanej dalej "ERRS".

Wydanie rekomendacji przez Komitet ma związek z art. 24 ust. 2 ustawy, który stanowi, że Minister właściwy do spraw instytucji finansowych ocenia co kwartał wysokość wskaźnika bufora antycyklicznego biorąc pod uwagę rekomendację Komitetu wydaną na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Zgodnie z art. 23 ustawy podejmując decyzję o rekomendowanej wartości bufora antycyklicznego Komitet bierze między innymi pod uwagę lukę kredytową, czyli odchylenie wskaźnika wartości zadłużenia niefinansowego sektora prywatnego do PKB od jego długoterminowej tendencji, fazę cyklu finansowego w Polsce oraz inne wskaźniki, które odzwierciedlają zagrożenie systemowe z tytułu nadmiernego wzrostu zadłużenia sektora niefinansowego w Polsce.

Zgodnie z przeprowadzoną analizą ryzyko systemowe w Polsce z tytułu dynamiki i poziomu zadłużenia niefinansowego sektora prywatnego, obciążenia kosztami obsługi długu oraz wyceny ryzyka jest aktualnie niskie. Odchylenie miar cyklu kredytowego od długoterminowego trendu jest niewielkie. W III kwartale 2019 r. standaryzowana luka kredytowa, obliczona zgodnie z podstawową metodą rekomendowaną przez ERRS wyniosła -10,7%, natomiast luka kredytowa uwzględniająca długość cyklu finansowego w Polsce była równa -1,9%. Zadłużenie niefinansowego sektora prywatnego wobec banków i SKOK wyniosło 52,3% PKB, a całkowite zadłużenie sektora wyniosło 79,5% PKB. Na przestrzeni ostatniego roku, całkowite zadłużenie niefinansowego sektora prywatnego spadło w relacji do PKB o 2,2 p.p.

Uwzględniając powyższe wartości wskaźników ustalono wartość odniesienia wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%. Wyniki analizy wskazują, że obecnie nie ma przesłanek do ustalenia antycyklicznego bufora kapitałowego na poziomie powyżej 0%.

Art. 25. 1. ustawy zobowiązuje Komitet do zamieszczania na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego co kwartał informacji o:

1) wysokości obowiązującego wskaźnika bufora antycyklicznego;

2) wartości odniesienia dotyczącej wskaźnika bufora antycyklicznego;

3) wskaźniku kredytów do PKB, o którym mowa w art. 23 ust. 2;

4) dniu, od którego instytucje stosują podwyższony wskaźnik - w przypadku podwyższenia wskaźnika bufora antycyklicznego;

5) przewidywanym okresie obowiązywania obniżonego wskaźnika - w przypadku obniżenia wskaźnika bufora antycyklicznego.

Ponieważ wskaźnik bufora antycyklicznego nie uległ zmianie, Komitet nie publikuje informacji, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, dotyczących dnia lub okresu obowiązywania wskaźnika, które byłyby wymagane w przypadku podwyższenia lub obniżenia tego wskaźnika.

Ponadto, art. 25 ust. 2 ustawy zobowiązuje Komitet do przekazywania ERRS co kwartał informacji określonych w art. 25 ust. 1 ustawy.

Komitet upoważnia Narodowy Bank Polski do dokonania stosownego powiadomienia ERRS za pomocą dedykowanego (oficjalnego) systemu powiadomień (ESRB CCB Notification System).