Akt korporacyjny

Rewid.2018.4.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2109/39/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 10 kwietnia 2018 r.
w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia za prace związane z działalnością organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.) w związku z § 8 ust. 1 pkt 2 podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Uchwała określa wysokość stawek wynagrodzenia dla:
1) prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, zwanej dalej "Radą";
2) przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, zwanego dalej "Sądem";
3) Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, zwanego dalej "Rzecznikiem";
4) przewodniczącego Krajowej Komisji Nadzoru, zwanej dalej "Komisją";
5) zastępców prezesa Rady;
6) sekretarza Rady;
7) skarbnika Rady

- za prace wykonywane przez ww. osoby w związku z realizacją zadań reprezentowanych przez nich organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

2.  Wysokość stawek wynagrodzenia, o których mowa w niniejszej uchwale, określa się w ujęciu procentowym, w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.
3.  Stawki wynagrodzenia zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych.
§  2.  Ustala się następujące stawki wynagrodzenia:
1) dla prezesa Rady za wykonywanie prac związanych w szczególności z:
a) reprezentowaniem Rady,
b) kierowaniem Radą,
c) przyjmowaniem interesantów,
d) sprawowaniem nadzoru nad Biurem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

w wysokości 80% przeciętnego wynagrodzenia;

2) dla przewodniczącego Sądu oraz zastępcy przewodniczącego Sądu za wykonywanie prac związanych w szczególności z:
a) kontrolą merytoryczną i formalną nad pismami procesowymi wnoszonymi do Sądu,
b) wyznaczaniem składów orzekających,
c) wskazywaniem przewodniczących składów orzekających,
d) organizowaniem narady dla członków Sądu,
e) reprezentowaniem Sądu

w wysokości:

a) 30 % przeciętnego wynagrodzenia - dla przewodniczącego Sądu;
b) 30 % przeciętnego wynagrodzenia - dla zastępcy przewodniczącego Sądu;
3) dla Rzecznika za wykonywanie prac związanych w szczególności z:
a) nadzorowaniem pracy zastępców Rzecznika,
b) podziałem spraw pomiędzy zastępcami Rzecznika,
c) kontrolowaniem pism procesowych przygotowywanych przez zastępców Rzecznika,
d) organizowaniem narady zastępców Rzecznika,
e) reprezentowaniem Rzecznika

w wysokości 60 % przeciętnego wynagrodzenia;

4) dla przewodniczącego Komisji za wykonywanie prac związanych w szczególności z:
a) nadzorowaniem pracy kontrolerów,
b) reprezentowaniem Komisji,
c) przygotowywaniem pism w imieniu Komisji

w wysokości 60 % przeciętnego wynagrodzenia;

5) dla zastępców prezesa Rady za wykonywanie prac związanych w szczególności z:
a) wykonywaniem zadań powierzonych do realizacji przez prezesa Rady,
b) reprezentowaniem Rady

w wysokości 20 % przeciętnego wynagrodzenia;

6) dla sekretarza Rady za wykonywanie prac związanych w szczególności z:
a) nadzorem nad przygotowywaniem projektów dokumentów na posiedzenia Rady,
b) nadzorem nad przygotowywaniem protokołów posiedzeń Rady

w wysokości 20 % przeciętnego wynagrodzenia;

7) dla skarbnika Rady za wykonywanie prac związanych w szczególności z:
a) nadzorem nad finansową działalnością Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
b) współpracą z Krajową Komisją Rewizyjną

w wysokości 20 % przeciętnego wynagrodzenia.

§  3.  Podstawą wypłat wynagrodzeń, o których mowa w § 2, jest złożenie podpisanego rachunku za prace wykonane w danym miesiącu.
§  4.  Traci moc uchwała Nr 939/23/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia za prace związane z działalnością organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych za okres od 1 maja 2018 r.