Akty korporacyjne

KRASP.2012.3.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRASP
z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej KRASP

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich ustala następującą wysokość rocznej składki członkowskiej KRASP obowiązującą od roku 2013:

uczelnie o liczbie studentów do 5000 3.600 PLN

uczelnie o liczbie studentów 5000-10000 5.400 PLN

uczelnie o liczbie studentów 10000-20000 7.200 PLN

uczelnie o liczbie studentów 20000-30000 9.600 PLN

uczelnie o liczbie studentów ponad 30000 12.000 PLN

Wyznaczenie wysokości składki na dany rok następuje na podstawie liczby studentów podanej w publikacji GUS "Szkoły wyższe i ich finanse" wydanej w roku poprzedzającym.

Wysokość rocznej składki członkowskiej wnoszonej przez uczelnie stowarzyszone i uczelnie członkowskie konferencji stowarzyszonych z KRASP wynosi:

- dla uczelni stowarzyszonych KRASP - 3.600 PLN (wysokość składki wnoszonej przez uczelnie o najmniejszej liczbie studentów),
- dla uczelni należących do konferencji stowarzyszonych z KRASP -1.800 PLN (połowa wysokości składki wnoszonej przez uczelnie o najmniejszej liczbie studentów).

Składka za dany rok kalendarzowy powinna być zapłacona w terminie do 31 marca tego roku.