Akty korporacyjne

Rewid.2019.9.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr 384/5/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej biegłych rewidentów w 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. k) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, z późn. zm. 1 )w związku z § 3 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały Nr 45 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów (z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje:
§  1.  Uchwała określa wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów, zwanej dalej "składką członkowską", w 2020 r.
§  2.  Ustala się składkę członkowską w 2020 r. w wysokości 576 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć złotych).
§  3.  Ustala się niższą składkę członkowską, o której mowa w § 3 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały Nr 45 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów, zmienionej uchwałami: Nr 2/2018 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów oraz Nr 51/2-19 IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów w 2020 r. w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych).
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym zmieniona ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, z późn. zm.).
2 Uchwała Nr 45 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniona uchwałami: Nr 2/2018 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów oraz Nr 51/2019 IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów