Rewid.2017.10.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 1341/32/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej biegłych rewidentów w 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. k) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) w związku z § 3 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały Nr 45 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów uchwala się, co następuje:
§  1.  Uchwała określa wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów, zwanej dalej "składką członkowską", w 2018 r.
§  2.  Ustala się składkę członkowską w 2018 r. w wysokości 440 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych).
§  3.  Ustala się niższą składkę członkowską, o której mowa w § 3 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały Nr 45 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów, w 2018 r. w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych).
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.