Rewid.2017.7.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lipca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 1192/28A/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 7 lipca 2017 r.
w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru biegłych rewidentów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 poz. 1089) uchwala się, co następuje:
§  1.  Określa się opłatę za wpis do rejestru biegłych rewidentów w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta zł).
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.