Rewid.2017.7.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 lipca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 1152/28/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 4 lipca 2017 r.
w sprawie wysokości opłaty z tytułu wpisu na listę firm audytorskich w 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. h ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 poz. 1089) uchwala się, co następuje:
§  1.  Określa się opłatę z tytułu wpisu na listę firm audytorskich w 2017 r. w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł).
§  2.  Traci moc uchwała Nr 820/21/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2017 r.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.